บริษัทดัง แจ้งเลิกกิจการ ในไทย

Author:

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม BTimes ได้มีการรายงานว่า บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) ประกาศแจ้งการเลิกกิจการ บริษัท ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด โดยระบุว่า เรียนกรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯขอแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 4/2023 ของบริษัท ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (“HMTH”) เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2566 มีมติอนุมัติให้เลิกกิจการ ตามรายละเอียดดังนี้

ชื่อบริษัท : บริษัท ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (“HMTH”) ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 137,500,000 บาท (ราคาพาร์ 250 บาท ต่อหุ้น) จำนวนหุ้น 550,000 หุ้น สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯร้อยละ 20 (110,000 หุ้น คิดเป็น 27,500,000 บาท)

HMTH ไม่ได้ดำเนินธุรกิจตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 เป็นต้นมา จึงมีความจำเป็นต้องเริ่มกระบวนการเลิกกิจการ ทั้งนี้ การเลิกกิจการของ HMTH ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ แต่อย่างใด จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ ลงชื่อนายเย็บ ซูชวน ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทอาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)

สำหรับ บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นในปี 2539 และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2545 ดำเนินงานภายใต้การบริหารงานของนายเย็บ ซู ชวน ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัท อาปิโก โดยได้ก่อตั้งโรงงานแห่งแรกที่นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และในปัจจุบันมีโรงงานอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง อีกทั้งมีการขยายฐานธุรกิจไปยังต่างประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน และโปรตุเกส

อาปิโก ไฮเทค มีธุรกิจหลัก 3 ส่วน ได้แก่ ธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และกลุ่มธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์และศูนย์บริการ และธุรกิจด้านเทคโนโลยี การเชื่อมต่อ และ IoT ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทอาปิโกประกอบด้วยบริษัทย่อยและบริษัทร่วมรวมทั้งสิ้น 47 บริษัท แบ่งเป็น 33 บริษัทในประเทศไทยและ 14 บริษัทในต่างประเทศ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *