ราชกิจจาฯประกาศคำสั่ง “อนุชา บูรพชัยศรี” ออกจากตำแหน่ง

Author:

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 184/2566 เรื่อง ให้ข้าราชการการเมืองออกจากตำแหน่ง ลงนามโดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ราชกิจจาฯประกาศคำสั่ง อนุชา บูรพชัยศรี ออกจากตำแหน่งราชกิจจาฯประกาศคำสั่ง อนุชา บูรพชัยศรี ออกจากตำแหน่ง

ราชกิจจาฯประกาศคำสั่ง อนุชา บูรพชัยศรี ออกจากตำแหน่งราชกิจจาฯประกาศคำสั่ง อนุชา บูรพชัยศรี ออกจากตำแหน่ง

คำสั่งดังกล่าวระบุว่า ตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งที่ 213/2514 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2564 แต่งตั้ง นายอนุชา บูรพชัยศรี ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ตั้งแต่ว้นที่ 24 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป นั้น

เนื่องจาก นายอนุชา บูรพชัยศรี ได้ขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามมาตรา 10 (2) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535 จึงให้ นายอนุชา บูรพชัยศรี ข้าราชการการเมือง ตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ออกจากตำแหน่งเนื่องจากลาออก

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2566 เป็นต้นไป

ราชกิจจาฯประกาศคำสั่ง อนุชา บูรพชัยศรี ออกจากตำแหน่งราชกิจจาฯประกาศคำสั่ง อนุชา บูรพชัยศรี ออกจากตำแหน่ง

ราชกิจจาฯประกาศคำสั่ง อนุชา บูรพชัยศรี ออกจากตำแหน่งราชกิจจาฯประกาศคำสั่ง อนุชา บูรพชัยศรี ออกจากตำแหน่ง

ขอบคุณ ราชกิจจานุเบกษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *