ก้าวไกล เผย ศาลรัฐธรรมนูญ ขยายเวลายื่นชี้แจง แก้ข้อกล่าวหาเสนอนโยบายแก้ ม.112

Author:

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม นายณัฐวุฒิ บัวประทุม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล (ก.ก.) ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการยื่นคำชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีรับคำร้องของ นายธีรยุทธ สุวรรณเกษร อดีตทนายความพุทธะอิสระ ที่ขอให้พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 ว่าการกระทำของ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล และพรรคก้าวไกล ที่เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่…) พ.ศ. …

เพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 โดยใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้ง และยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 วรรคหนึ่ง หรือไม่ว่า ศาลรัฐธรรมนูญได้แจ้งมาว่าให้พรรคทำสมุดคำให้การภายในระยะเวลาหนึ่ง แต่ในขณะนั้นพรรคยังไม่สะดวกเพราะต้องจัดการดูแลหลายเรื่อง จึงขอขยายเวลาในการส่งคำให้การไปยังศาล ซึ่งศาลได้ขยายเวลาเป็น 1 เดือน นับจากวันสุดท้ายที่ศาลให้ส่งหนังสือชี้แจง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *