โปรดเกล้าฯ ปลดข้าราชการในพระองค์ 3 นาย ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง-ผิดต่อราชสวัสดิ์

Author:

ข่าวบันเทิง  โปรดเกล้าฯ ปลดข้าราชการในพระองค์ 3 นาย  ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง-ผิดต่อราชสวัสดิ์

โปรดเกล้าฯ ปลดข้าราชการในพระองค์ 3 นาย  ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง-ผิดต่อราชสวัสดิ์

โปรดเกล้าฯ ปลดข้าราชการในพระองค์ 3 นาย  ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง-ผิดต่อราชสวัสดิ์

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ ให้ปลดข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารออกจากราชการและถอดออกจากยศทหาร พร้อมเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปลดข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร ออกจากราชการและถอดออกจากยศทหาร พร้อมเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 และมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 9 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการ

และการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 5 และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พุทธศักราช 2476 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปลดข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร ออกจากราชการและถอดออกจากยศทหาร พร้อมเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา โดยไม่มีบำเหน็จบำนาญ เนื่องจากประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง กระทำผิดวินัยทหารและอาญาทหาร และผิดต่อราชสวัสดิ์ จำนวน 3 นาย ดังนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *