เปิดสัญญา ‘อั้ม พัชราภา’ ที่ทำไว้กับ ‘ช่อง 7’ จ้าง 20 ล้าน ให้อยู่เฉยๆ แต่มีข้อแม้เดียว

Author:

เป็นตัวเเม่ของวงการบันเทิงที่เเท้จริง สำหรับ อั้ม พัชราภา ไชยเชื่อ เมื่อล่าสุดได้มีการเปิดเผยถึงสัญญาของอั้มกับทางช่อง 7
ออกมา ช่อง 7 จะให้ค่าสัญญา อั้ม 20 ล้านบาทต่อปี ติดต่อกันมาหลายสิบปีเเล้ว หน้าที่ของอั้มคือขึ้นปกปฏิทินของช่องทุกปี

ได้ต้องเเสดงละครก็ได้ ไม่ต้องมางานช่อง ไม่ว่าจะเป็น รายการสด ร า ย ก า ร อั ด ง า น ทำ บุ ญ อั้ ม มี สิ ทธิ เ ลื อ ก พ ร ะ เ อ ก ที่ จ ะ เ เ ส ด ง
ด้วยตัวเองได้ รวมไปถึงเลือกค่ายละครที่จะเเดง เเล ะ ผู้ จั ด ล ะ ค ร ก็ เ ลื อ ก ไ ด้ เ ช่ น กั น เ เ ล้วเเต่ที่จะสะดวกใจเลย เเ ต่ ห้ า ม !! !

อั้มไปอ อ ก ร า ย ก า ร ช่ อ ง อื่ น ทั้ ง อ อ ฟ ไ ล น์ เ เ ล ะ อ อ น ไ ล น์ เ งิ น จำ น ว น 2 0 ล้ า น บ า ท นี้ ถื อ เ ป็ น การจ้างอั้มให้อยู่ประดับช่อง 7

dW0y0t2.md.jpeg

เเบบสวยๆ นี่คือสาเหตุที่เราจะไม่เห็นอั้มไปช่องไหนเลย เป็นนางเอกอายุ 45 ปี ที่ช่องไม่ถอดสัญญาตามนโยบาย ดาราอายุ 35 ช่องขอไม่ต่อสัญญา
บอกเลยว่าปังสุดอะไรสุด อั้ม พัชราภา เรียกว่าเป็นนางเอกเบอร์หนึ่งของประเทศไทยที่ไม่ได้มีแค่ความสวยเพียงอย่างเดียว แต่เธอคนนี้เรียกว่าเป็นผู้หญิงที่เพียบพร้อมมากๆ

ไม่ว่าจะเป็นการวางตัวที่ดี การใช้ชีวิตที่ติดดินไม่สนว่าตัวเองจะเป็นซุปตาร์อันดับหนึ่ง ตลอดไปถึงการที่เธอเป็นคนที่ใจบุญชอบช่วยเหลือคนอื่น

และสัตว์โลกอีกด้วยในครั้งนี้ เราก็เลยจะพาเพื่อนๆ มา ทำค ว า ม รู้ จั ก กั บ ป ร ะ วั ติ อั้ ม พั ช ร า ภ า ซุ ป ต า ร์ ม า ก ค ว า ม ส า ม า ร ถ ที่ เ รี ย ก ว่ า เป็นดาวค้าง
ฟ้าของประเทศไทยคนนี้ให้เพื่อนๆ ได้รู้จักเธอกันมากยิ่งขึ้น ประวัติ อั้ม พัชราภา อั้ม มีชื่ อ จ ริ ง ว่ า พั ช ร า ภา ไ ช ย เ ชื้ อ ชื่ อ ต า ม สู ติ บั ต ร คือ
ไข่มุก ไชยเชื้อ ชื่อเล่นเดิมคือ แนน เกิดวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2521 ภูมิลำเนาเป็นคนกรุงเทพมหานคร IG : aum_patchrapa

dW0yWIW.md.jpeg

dW0y7o1.md.jpeg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *