เช็กเลย วิธีสมัคร คุณสมบัติผู้มีสิทธิ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2567

Author:

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยผู้สูงอายุ เป็นสวัสดิการของรัฐที่เปิดให้ลงทะเบียนทุกปี ซึ่งการลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นการลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนถึงปีงบประมาณที่จะมีอายุครบ 60 ปี โดยการลงทะเบียนผู้สูงอายุ 2566-2567มีรายละเอียดดังนี้

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2567 ลงทะเบียนเมื่อไร

เปิดลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2567 แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงที่ 1 เดือน ต.ค.-พ.ย. 2565 ช่วงที่ 2 เดือน ม.ค.-ก.ย. 2566

คุณสมบัติผู้มีสิทธิลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2567

1. มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 คือ ต้องเกิดก่อนวันที่ 2 ก.ย. 2507 (สำหรับผู้ที่ทราบแค่ปีเกิด แต่ไม่ทราบวันเกิด/เดือนเกิด ให้ถือว่าเกิดวันที่ 1 ม.ค. ของปีนั้นๆ) และได้ยืนยันสิทธิ์ขอรับเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2. มีสัญชาติไทย

3. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4. เป็นผู้ไม่มีรายได้ หรือมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุกำหนด

สำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไปก่อนหน้านี้แล้วจะไม่มีผลกระทบ โดยคาดว่าหลักเกณฑ์ใหม่ที่จะพิจารณาเรื่องรายได้ของผู้สูงอายุด้วยนั้น จะมีผลบังคับใช้กับการลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่ปีงบประมาณ 2567 เป็นต้นไป

สถานที่ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2567

ลงทะเบียนได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามภูมิลำเนาของตนเอง ได้แก่

กรุงเทพฯ สำนักงานเขตที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ในวัน-เวลาราชการ

ต่างจังหวัด สำนักงานเทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ตามวัน-เวลาราชการ

กรณีผู้สูงอายุที่เคยลงทะเบียนมาก่อนแต่ย้ายภูมิลำเนาใหม่ ต้องยืนยันสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ องค์กรปกครอบส่วนท้องถิ่น (อปท.) ตามทะเบียนบ้านใหม่

เอกสารสำหรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2567

บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย

ทะเบียนฉบับเจ้าบ้าน

สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร สำหรับผู้ที่ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร สำหรับผู้สูงอายุที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นมายื่นคำขอรับเงินแทนได้ โดยจะต้องมีเอกสารดังนี้

หนังสือมอบอำนาจ (แบบฟอร์มมอบอำนาจขึ้นอยู่กับการดำเนินการของแต่ละพื้นที่ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรง)

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ อย่างละ 1 ฉบับ

สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ อย่างละ 1 ฉบับ

สำเนาทุกฉบับต้องลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง หากผู้สูงอายุไม่สามารถเขียนได้ ให้พิมพ์ลายมือแทน

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ 2567 เมื่อไร

หลังลงทะเบียนแล้วสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยผู้สูงอายุได้ในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของ อบต. หรือเทศบาลที่ได้ลงทะเบียน หรือพื้นที่ที่ อบต. หรือเทศบาลกำหนดไว้ โดยสามารถตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเบี้ยผู้สูงอายุทั้งหมดได้ในวันที่ 9 ก.ย. 2566

เบี้ยผู้สูงอายุ 2567 ได้รับเงินเมื่อใร

ผู้ที่ลงทะเบียนในเดือน ต.ค.-พ.ย. 65 และเดือน ม.ค.-ก.ย. 66 จะได้รับเงินตั้งแต่ปีงบประมาณ 2567 เป็นต้นไป คือ ช่วงเดือน ต.ค. 66-ก.ย. 67

ส่วนจะได้รับเงินในเดือนไหน อยู่ที่วันเกิดของผู้ลงทะเบียน โดยจะจ่ายให้ในเดือนถัดจากวันเกิด 1 เดือน เช่น เกิดวันที่ 2-30 พ.ย. 2507 จะได้รับเงินครั้งแรกในเดือน ธ.ค. 2567

ยกเว้นคนเกิดวันที่ 1 จะได้รับเงินในเดือนเกิดนั้นเลย เช่น เกิดวันที่ 1 พ.ย. 2506 จะได้รับเบี้ยผู้สูงอายุตั้งแต่เดือน พ.ย. 2566

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *