เปิดวาระประชุมรัฐสภา โหวตนายก-ปิดสวิตช์สว. ไร้ญัตติทบทวนห้ามเสนอชื่อซ้ำ

Author:

เปิดวาระประชุมรัฐสภา โหวตนายก-ปิดสวิตช์สว. ไร้ญัตติทบทวนห้ามเสนอชื่อซ้ำ

วันนอร์ ออกระเบียบวาระประชุมรัฐสภา 22 ส.ค. โหวตนายกฯ ไม่มีถกญัตติ ขอให้รัฐสภา มีมติทบทวนการพิจารณามติ 19 ก.ค.ห้ามเสนอชื่อซ้ำ

เมื่อวันที่ 18 ส.ค.2566 นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา มีคำสั่งให้นัดประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 4 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) ในวันอังคารที่ 22 ส.ค. 2566 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชั้น 2 อาคารรัฐสภา

โดยมีวาระการประชุม สำคัญเรื่องด่วนที่ 1 พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 272 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

เรื่องด่วนที่ 2 ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่..) พ.ศ.(ยกเลิกมาตรา 272) โดยนายชัยธวัช ตุลาธน สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล กับคณะ เป็นผู้เสนอ

ทั้งนี้ ไม่มีการบรรจุวาระการเสนอญัตติ ขอให้รัฐสภามีมติทบทวนการพิจารณามติ เมื่อวันที่ 19 ก.ค.2566 การเสนอชื่อบุคคลเดิมให้รัฐสภาเห็นชอบเป็นนายกรัฐมนตรีนั้น ไม่สามารถเสนอคนเดิมได้ ของ นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ที่ค้างมาตั้งแต่วันศุกร์ที่ 4 ส.ค.แต่อย่างใด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *