เจ็ทหรู ทักษิณชินวัตร เครื่องบินส่วนตัว 2,200 ล้านพากลับไทย

Author:

ล่าสุดวันที่ 22 ส.ค. 2566 มีรายงานข่าวยืนยันว่า ปรากฏชื่อ นาย ทักษิณชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี กำลังเดินทางกลับประเทศไทยด้วยเครื่องบินส่วนตัว
โดยเทคออฟออกจากสนามบินสิงคโปร์แล้ว โดยมีกำหนดเดินทางถึงไทยเวลาประมาณ 09.00 น ซึ่งเครื่องจะมาลงจอดบริเวณอาคารจอดเครื่องบินส่วนบุคคล (M-JETS) ท่าอากาศยานดอนเมือง ซึ่งจะมีครอบครัวรอรับ

dW93GFy.jpeg

dW93eo9.jpeg

สำหรับเครื่องบินเจ็ท หรือเครื่องบินส่วนตัวของ นาย ทักษิณชินวัตร ถือว่าเป็นพาหนะสำคัญที่เขาใช้เดินทางไปเยือนประเทศต่างๆ
โดยสื่อหลายสำนักเคยรายงานว่า นาย ทักษิณชินวัตร ได้ครอบครองเครื่องบินเจ็ท Gulf stream รุ่น G650-ER ซึ่งเป็นเครื่องบินธุรกิจสองเครื่องยนต์ ที่ผลิตโดย Gulfstream Aerospace G650

dW93mGJ.jpeg

dW93Ffb.jpeg

เป็นเครื่องบินเจ็ทธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดและเร็วที่สุดของบริษัทด้วยความเร็วสูงสุด 0.925 มัค มีปีกกว้าง 28.96 ม. และยาว 29.29 ม. เป็นเครื่องบินลำตัวแคบ ( Narrow Body)
สนนราคาเครื่องบินเริ่มต้นที่ 65 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 2,200 ล้านบาท (ราคา ณ ปี 2566)

dW99dSq.jpeg

dW990iz.jpeg

อย่างไรก็ตาม สำหรับเครื่องบิน Gulf stream รุ่น G650-ER เป็นรุ่นที่มหาเศรษฐี นักธุรกิจ และผู้บริหารระดับสูง มักนิยมซื้อไว้เป็นพาหนะส่วนตัว เนื่องจากบินได้เร็ว
โ ด ย ใ ช้ ค ว า ม เ ร็ ว สู ง สุ ด อยู่ ที่ 1,140 กม./ชม. ทำ ใ ห้ ป ร ะ ห ยั ด เ ว ล า เ ดิ น ท า ง ซึ่ ง ต า ม ร า ย ง า น ผู้ ที่ มี ชื่ อ เ สี ย ง โ ด่ ง ดั ง ใ น ไ ท ย ต่ า ง ค ร อ บ ครองอยู่หลายคน
อ า ทิ วิ ชั ย ศรี วั ฒ น ป ร ะ ภ า อ ดี ต เ จ้ า ข อ ง ก ลุ่ ม กิ จ ก า ร คิ ง เ พ า เ ว อ ร์ แ ล ะ ป ร ะ ธ า น ส โ ม ส ร ฟุ ต บ อ ล เ ล ส เ ต อ ร์ ซิ ตี กั บ บุ ค ค ล ใ น ธุ ร กิ จ เ ค รื อ เ จ ริ ญ โ ภ ค ภั ณ ฑ์

dW997C8.jpeg

dW99zw0.jpeg

dW93MHa.jpeg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *