เช็กผลคะแนนสดๆ รัฐสภาโหวต ‘เศรษฐา’ ชิงเก้าอี้นายกฯ คนที่ 30

Author:

เช็กผลคะแนนสดๆ รัฐสภาโหวต ‘เศรษฐา’ ชิงเก้าอี้นายกฯ คนที่ 30

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม ในการประชุมร่วมของรัฐสภา ที่มี นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 272 โดยจำนวนสมาชิกรัฐสภามี 747 เสียง เนื่องจาก นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร ส.ว.ลาออก 1 คน ,นายนครชัย ขุนณรงค์ ส.ส.ระยอง พรรคก้าวไกล ลาออก และ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล และ แคนดิเดตนายกฯ ที่ถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่

โดยรัฐสภา ได้เสนอชื่อ นายเศรษฐา ทวีสิน แคนดิเดตนายกฯ พรรคเพื่อไทย ชิงเก้าอี้นายกฯ คนที่ 30 ก่อนที่รัฐสภาจะร่วมอภิปราย โดย ส.ว.มีเวลา 2 ชั่วโมง ขณะที่ ส.ส. มีเวลา 3 ชั่วโมง

อย่างไรก็ตาม ในการโหวตนายกฯรอบแรกของนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน พรรคก้าวไกลนั้น มีผู้เห็นชอบ 324 เสียง ไม่เห็นชอบ 182 เสียง และ งดออกเสียง 199 เสียง

รายชื่อ ตำแหน่ง เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง
1.นางสาวกมนทรรศน์ กิตติสุนทรสกุล ส.ส.ก้าวไกล 1
2.นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ ส.ส.ประชาชาติ 1
3.นายกรรณภว์ ธนภรรคภวิน ส.ว.
4.นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล ส.ส.ภูมิใจไทย 2
5.นายกรวีร์ สาราคำ ส.ส.เพื่อไทย 3
6.นายกระแสร์ ตระกูลพรพงศ์ ส.ส.พลังประชารัฐ 4
7.นายกรุณพล เทียนสุวรรณ ส.ส.ก้าวไกล 2
8.นายกฤช ศิลปชัย ส.ส.ก้าวไกล 3
9.นายกฤดิทัช แสงธนโยธิน ส.ส.ใหม่ 5
10.นางสาวกฤษฎิ์ ชีวะธรรมานนท์ ส.ส.ก้าวไกล 4
11.นายกฤษฐ์หิรัญ เลิศอุฤทธิ์ภักดี ส.ส.ก้าวไกล 5
12.นางสาวกฤษณา สีหลักษณ์ ส.ส.เพื่อไทย 6
13.พลตรีกลชัย สุวรรณบูรณ์ ส.ว. 7
14.นายกล้านรงค์ จันทิก ส.ว. 8
15.นายกษิดิศ อาชวคุณ ส.ว. 6
16.นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา ส.ว. 9
17.นายกันตภณ ดวงอัมพร ส.ส.ก้าวไกล 7
18.นายกัณวีร์ สืบแสง ส.ส.เป็นธรรม 8
19.นายกันต์พงษ์ ประยูรศักดิ์ ส.ส.ก้าวไกล 9
20.นางสาวกัลยพัชร รจิตโรจน์ ส.ส.ก้าวไกล 10
21.นางกาญจน์ ตั้งปอง ส.ส.ประชาธิปัตย์
22.นางสาวกาญจนา จังหวะ ส.ส.พลังประชารัฐ 10
23.ศ.พิเศษ กาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ ส.ว. 1
24.นางสาวกานสินี โอภาสรังสรรค์ ส.ส.รวมไทยสร้างชาติ 11
25.นางสาวการณิก จันทดา ส.ส.ก้าวไกล 11
26.นายกำพล เลิศเกียรติดำรงค์ ส.ว.
27.นายกิตติ กิตติธรกุล ส.ส.ภูมิใจไทย 12
28.นายกิตติ วะสีนนท์ ส.ว. 13
29.นายกิตติ สมทรัพย์ ส.ส.เพื่อไทย 14
30.นางสาวกิตติ์ธัญญา วาจาดี ส.ส.เพื่อไทย 15
31.นายกิตติภณ ปานพรหมมาศ ส.ส.ก้าวไกล 12
32.นายกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ ส.ส.เพื่อไทย 16
33.นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ ส.ว.
34.นางสาวกุลวลี นพอมรบดี ส.ส.รวมไทยสร้างชาติ 17
35.นายกูรดิสถ์ จันทร์ศรีชวาลา ส.ว. 18
36.นายเกรียง กัลป์ตินันท์ ส.ส.เพื่อไทย 19
37.นายเกรียงไกร กิตติธเนศวร ส.ส.เพื่อไทย 20
38.นายเกรียงยศ สุดลาภา ส.ส.รวมไทยสร้างชาติ 21
39.นายเกรียงศักดิ์ ฝ้ายสีงาม ส.ส.เพื่อไทย 22
40.นายเกษม อุประ ส.ส.เพื่อไทย 23
41.นายเกียรติคุณ ต้นยาง ส.ส.ก้าวไกล 13
42.นายเกียว แก้วสุทอ ส.ว. 24
43.นายโกศล ปัทมะ ส.ส.เพื่อไทย 25
44.ศ.เกียรติคุณไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ส.ว. 26
45.นายขวัญชาติ วงศ์ศุภรานันต์ ส.ว. 27
46.นางขวัญเรือน เทียนทอง ส.ส.พลังประชารัฐ 28
47.นางสาวขัตติยา สวัสดิผล ส.ส.เพื่อไทย 29
48.นายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ ส.ส.ภูมิใจไทย 30
49.นายคริษฐ์ ปานเนียม ส.ส.ก้าวไกล 14
50.นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม ส.ส.เพื่อไทย 31
51.นายคอซีย์ มามุ ส.ส.พลังประชารัฐ 32
52.นายคำนูณ สิทธิสมาน ส.ว. 33
53.นายคำพอง เทพาคำ ส.ส.ก้าวไกล 15
54.นายคุณากร มั่นนทีรัย ส.ส.ก้าวไกล 16
55.นายจเด็จ อินสว่าง ส.ว. 17
56.นายจตุพร กมลพันธ์ทิพย์ ส.ส.พลังประชารัฐ 34
57.นายจรยุทธ จตุรพรประสิทธิ์ ส.ส.ก้าวไกล 18
58.นายจรัส คุ้มไข่น้ำ ส.ส.ก้าวไกล 19
59.นายจรินทร์ จักกะพาก ส.ว. 2
60.พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา ส.ว. 35
61.พล.ท.จเรศักณิ์ อานุภาพ ส.ว. 36
62.นายจักพันธ์ ปิยพรไพบูลย์ ส.ส.ประชาธิปัตย์
63.นายจักรกฤษณ์ ทองศรี ส.ส.ภูมิใจไทย 37
64.นายจักรวาล ชัยวิรัตน์นุกูล ส.ส.เพื่อไทย 38
65.นายจักรัตน์ พั้วช่วย ส.ส.พลังประชารัฐ 39
66.นายจัตุรงค์ เสริมสุข ส.ว. 3
67.นายจาตุรนต์ ฉายแสง ส.ส.เพื่อไทย 40
68.นายจำลอง ภูนวนทา ส.ส.พลังประชารัฐ 41
69.นายจิตติพจน์ วิริยะโรจน์ ส.ส.เพื่อไทย 42
70.นายจินตนา ชัยยวรรณาการ ส.ว. 43
71.นายจิรชัย มูลทองโร่ย ส.ว. 44
72.นางจิรดา สงฆ์ประชา ส.ว. 45
73.พล.อ.จิรพงศ์ วรรณรัตน์ ส.ว. 46
74.นายจิรวัฒน์ ศิริพานิชย์ ส.ส.เพื่อไทย 47
75.นายจิรวุฒิ สิงห์โตทอง ส.ส.รวมไทยสร้างชาติ 48
76.นางสาวจิรัชยา สัพโส ส.ส.เพื่อไทย 49
77.นายจิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์ ส.ส.ก้าวไกล 20
78.นางสาวจิราพร สินธุไพร ส.ส.เพื่อไทย 50
79.นายจีรเดช ศรีวิราช ส.ส.พลังประชารัฐ 51
80.พล.อ.จีระศักดิ์ ชมประสพ ส.ว. 4
81.นายจุติ ไกรฤกษ์ ส.ส.ประชาธิปัตย์ 52
82.นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ส.ส.ประชาธิปัตย์ 5
83.นายจุลพงศ์ อยู่เกษ ส.ส.ก้าวไกล 21
84.นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เพื่อไทย 53
85.นางจุฬาลักษณ์ ขันสุธรรม ส.ส.ก้าวไกล 22
86.นายเจตน์ ศิรธรานนท์ ส.ว. 54
87.นายเจน นำชัยศิริ ส.ว. 6
88.นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ ส.ส.ภูมิใจไทย 55
89.นายเจษฎา ดนตรีเสนาะ ส.ส.ก้าวไกล 23
90.นายฉกาจ พัฒนกิจวิบูลย์ ส.ส.พลังประชารัฐ 56
91.นายฉลาด ขามช่วง ส.ส.เพื่อไทย 57
92.นายฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ส.ว. 58
93.นายฉัตร สุภัทรวณิชย์ ส.ส.ก้าวไกล 24
94.พล.อ.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ส.ว. 59
95.พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ ส.ว. 60
96.นายเฉลา พวงมาลัย ส.ว. 61
97.ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง ส.ส.เพื่อไทย
98.นายเฉลิมชัย กุลาเลิศ ส.ส.ก้าวไกล 25
99.พล.อ.ต.เฉลิมชัย เครืองาม ส.ว. 7
100.ผศ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ ส.ว. 8
101.นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน ส.ว. 62
102.นายเฉลิมพงศ์ แสงดี ส.ส.ก้าวไกล 26
103.พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ส.ว.
104.นายเฉลียว เกาะแก้ว ส.ว. 9
105.นางชญาภา สินธุไพร ส.ส.เพื่อไทย 63
106.นางสาวชนก จันทาทอง ส.ส.เพื่อไทย 64
107.นายชนพัฒฐ์ นาคสั้ว ส.ส.พลังประชารัฐ 65
108.นายชยพล สท้อนดี ส.ส.ก้าวไกล 27
109.พล.อ.ชยุติ สุวรรณมาศ ส.ว. 66
110.ม.ล.ชโยทิต กฤดากร รวมไทยสร้างชาติ 67
111.นายชริน วงศ์พันธ์เที่ยง ก้าวไกล 28
112.นายชลธานี เชื้อน้อย ก้าวไกล 29
113.นางสาวชลธิชา แจ้งเร็ว ก้าวไกล 30
114.นายชลน่าน ศรีแก้ว เพื่อไทย 68
115.นายชลิต แก้วจินดา ส.ว.
116.นายชวน หลีกภัย ประชาธิปัตย์ 31
117.นายชวาล พลเมืองดี ก้าวไกล 32
118.นายชัชวาล แพทยาไทย ไทยสร้างไทย 10
119.นายชัชวาล อภิรักษ์มั่นคง ก้าวไกล 33
120.พล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ ส.ว. 11
121.นายชัชวาลล์ คงอุดม รวมไทยสร้างชาติ 69
122.นายชัยเกษม นิติสิริ เพื่อไทย 70
123.นายชัยชนะ เดชเดโช ประชาธิปัตย์
124.นายชัยทิพย์ กมลพันธ์ทิพย์ พลังประชารัฐ 71
125.นายชัยธวัช ตุลาธน ก้าวไกล 34
126.นายชัยมงคล ไชยรบ พลังประชารัฐ 72
127.นายชัยวัฒน์ เป้าเปี่ยมทรัพย์ รวมไทยสร้างชาติ 73
128.นายชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร ก้าวไกล 35
129.พล.ร.อ.ชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร ส.ว. 74
130.นายชาญวิทย์ ผลชีวิน ส.ว. 75
131.นายชาดา ไทยเศรษฐ์ ภูมิใจไทย 76
132.นายชาตรี หล้าพรหม ประชาธิปัตย์
133.พลเอกชาตอุดม ติตถะสิริ ส.ว. 12
134.นายชิตวัน ชินอนุวัฒน์ ก้าวไกล 36
135.นายชิษณุพงศ์ ตั้งเมธากุล ก้าวไกล 37
136.นายชุติพงศ์ พิภพภิญโญ ก้าวไกล 38
137.นางสาวชุติมา คชพันธ์ ก้าวไกล 39
138.นายชูกัน กุลวงษา ภูมิใจไทย 77
139.นายชูชัย มุ่งเจริญพร เพื่อไทย 78
140.นายชูศักดิ์ คีรีมาศทอง เพื่อไทย 79
141.พล.อ.ชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ์ ส.ว. 80
142.นายชูศักดิ์ แม้นทิม เพื่อไทย 81
143.นายชูศักดิ์ ศิรินิล เพื่อไทย 82
144.นายเชตวัน เตือประโคน ก้าวไกล 40
145.พล.อ.เชวงศักดิ์ ทองสลวย ส.ว. 83
146.นายเชวงศักดิ์ เร่งไพบูลย์วงษ์ ภูมิใจไทย 84
147.นายเชาวฤทธิ์ ขจรพงศ์กีรติ พลังสังคมใหม่ 85
148.พล.ร.อ.เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ส.ว. 13
149.นายเชิงชาย ชาลีรินทร์ เพื่อไทย 86
150.ว่าที่ร้อยตรีเชิดศักดิ์ จำปาเทศ ส.ว. 87
151.นายเชิดศักดิ์ สันติวรวุฒิ ส.ว. 88
152.นายโชติวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ พลังประชารัฐ 89
153.นายไชยชนก ชิดชอบ ภูมิใจไทย 90
154.นายไชยวัฒนา ติณรัตน์ เพื่อไทย 91
155.นายไชยา พรหมา เพื่อไทย 92
156.นายไชยามพวาน มั่นเพียรจิตต์ ก้าวไกล 93
157.นายซาการียา สะอิ ภูมิใจไทย 94
158.นายซากีย์ พิทักษ์คุมพล ส.ว. 95
159.นายซูการ์โน มะทา ประชาชาติ 96
160.นายเซีย จำปาทอง ก้าวไกล 41
161.นางสาวญาณธิชา บัวเผื่อน ก้าวไกล 42
162.นางญาณีนาถ เข็มนาค ภูมิใจไทย 97
163.พล.ร.อ.ฐนิธ กิตติอำพน ส.ว. 14
164.นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ ไทยสร้างไทย 15
165.นายฐากูร ยะแสง ก้าวไกล 43
166.นายฐิติกันต์ ฐิติพฤฒิกุล ก้าวไกล 44
167.นางฐิติมา ฉายแสง เพื่อไทย 98
168.นายณกร ชารีพันธ์ ก้าวไกล 45
169.นายณพล เชยคำแหง เพื่อไทย 99
170.พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย ส.ว. 16
171.นายณรงค์ รัตนานุกูล ส.ว. 100
172.นายณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ส.ว. 17
173.นายณรงค์ อ่อนสอาด ส.ว. 101
174.พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ส.ว.
175.นายณรงเดช อุฬารกุล ก้าวไกล 46
176.นายณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ ภูมิใจไทย 102
177.พล.ต.ท.ณัฏฐวัฒก์ รอดบางยาง ส.ว. 103
178.นางสาวณัฐจิรา อิ่มวิเศษ เพื่อไทย 104
179.นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ก้าวไกล 47
180.นายณัฐพงศ์ เปรมพูลสวัสดิ์ ก้าวไกล 48
181.นายณัฐพงษ์ พิพัฒน์ไชยศิริ ก้าวไกล 49
182.นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ก้าวไกล 50
183.นายณัฐพงษ์ สุปริยศิลป์ เพื่อไทย 105
184.นายณัฐพงษ์ สุมโนธรรม ก้าวไกล 51
185.นายณัฐพล โตวิจักษณ์ชัยกุล ก้าวไกล 52
186.นายณัฐวุฒิ บัวประทุม ก้าวไกล 53
187.นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ ชาติไทยพัฒนา 106
188.พล.อ.ดนัย มีชูเวท ส.ว. 107
189.นายดนุพร ปุณณกันต์ เพื่อไทย 108
190.นางดวงพร รอดพยาธิ์ ส.ว. 18
191.นายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง รวมไทยสร้างชาติ 109
192.นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ส.ว. 110
193.พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ส.ว. 19
194.นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม ส.ว. 111
195.นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย ส.ว. 112
196.พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา ส.ว. 113
197.นายเดชอิศม์ ขาวทอง ประชาธิปัตย์
198.นายตรัยวรรธน์ อิ่มใจ ก้าวไกล 54
199.พล.ต.ท.ตรีทศ รณฤทธิวิชัย ส.ว. 114
200.พล.อ.อ.ตรีทศ สนแจ้ง ส.ว. 20
201.นางสาวตรีนุช เทียนทอง พลังประชารัฐ 115
202.นายตวง อันทะไชย ส.ว. 21
203.นางสาวตวงทิพย์ จินตะเวช ภูมิใจไทย 116
204.นายไตรเทพ งามกมล ภูมิใจไทย 117
205.พล.อ.ไตรโรจน์ ครุธเวโช ส.ว. 118
206.นายถนอมพงศ์ หลีกภัย รวมไทยสร้างชาติ 119
207.นายถนัด มานะพันธุ์นิยม ส.ว. 22
208.นายถวิล เปลี่ยนศรี ส.ว. 55
209.นายถาวร เทพวิมลเพชรกุล ส.ว. 120
210.พล.อ.อ.ถาวร มณีพฤกษ์ ส.ว. 121
211.นายถิรเดช ตั้งมั่นก่อกิจ ภูมิใจไทย 122
212.นายทรงเดช เสมอคำ ส.ว. 123
213.นายทรงยศ รามสูต เพื่อไทย 124
214.นายทรงศักดิ์ ทองศรี ภูมิใจไทย 125
215.นายทรงศักดิ์ มุสิกอง ประชาธิปัตย์
216.นายทรงศักดิ์ ส่งเสริมอุดมชัย เพื่อไทย 126
217.นายทวิวงศ์ โตทวิวงศ์ ก้าวไกล 56
218.พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ประชาชาติ 127
219.นายทวี สุระบาล พลังประชารัฐ 128
220.พล.อ.ทวีป เนตรนิยม ส.ว. 23
221.นพ.ทวีวงษ์ จุลกมนตรี ส.ว. 24
222.นายทศพร เสรีรักษ์ เพื่อไทย
223.นางทัศนา ยุวานนท์ ส.ว.
224.นายทินพล ศรีธเรศ เพื่อไทย
225.ร.อ.ทินพันธุ์ นาคะตะ ส.ว.
226.นางทิพา ปวีณาเสถียร ก้าวไกล
227.นางสาวทิสรัตน์ เลาหพล ก้าวไกล
228.พล.อ.เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ ส.ว.
229.นายเทอดชาติ ชัยพงษ์ เพื่อไทย
230.นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร ก้าวไกล
231.นางเทียบจุฑา ขาวขำ เพื่อไทย
232.พล.อ.ธงชัย สาระสุข ส.ว.
233.นายธนกร วังบุญคงชนะ รวมไทยสร้างชาติ
234.ร.อ.ท.ธนเดช เพ็งสุข ก้าวไกล
235.นายธนพัฒน์ ศรีชนะ ภูมิใจไทย
236.นายธนยศ ทิมสุวรรณ ภูมิใจไทย
237.พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ส.ว.
238.นายธนา กิจไพบูลย์ชัย ภูมิใจไทย
239.นายธนาธร โล่ห์สุนทร เพื่อไทย
240.นายธเนศ เครือรัตน์ เพื่อไทย
241.ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า พลังประชารัฐ
242.พล.อ.ธวัชชัย สมุทรสาคร ส.ว.
243.นายธัญธร ธนินวัฒนาธร ก้าวไกล
244.นางสาวธัญธารีย์ สันตพันธุ์ เพื่อไทย
245.นายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ ก้าวไกล ก้าวไกล
246.นายธานินท์ นวลวัฒน์ รวมไทยสร้างชาติ
247.นายธานี สุโชดายน ส.ว.
248.นายธานี อ่อนละเอียด ส.ว.
249.นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ รวมไทยสร้างชาติ
250.นางสาวธิษะณา ชุณหะวัณ ก้าวไกล
251.พล.อ.ธีรเดช มีเพียร ส.ว.
252.นางสาวธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ เพื่อไทย
253.นายธีระชัย แสนแก้ว เพื่อไทย
254.นายธีรัจชัย พันธุมาศ ก้าวไกล
255.นายนครชัย ขุนณรงค์ ก้าวไกล ลาออก
256.นายนนท์ ไพศาลลิ้มเจริญกิจ ก้าวไกล
257.พล.ร.อ.นพดล โชคระดา ส.ว.
258.นายนพดล ทิพยชล ก้าวไกล
259.นายนพดล ปัทมะ เพื่อไทย
260.นายนพดล มาตรศรี ชาติไทยพัฒนา
261.พล.อ.นพดล อินทปัญญา ส.ว.
262.นายนพพล เหลืองทองนารา เพื่อไทย
263.นายนรเสฎฐ์ ศิริโรจนกุล เพื่อไทย
264.นายนรากร นาเมืองรักษ์ เพื่อไทย
265.นายนรินทร์ คลังผา ภูมิใจไทย
266.นายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ พลังประชารัฐ
267.พล.อ.นาวิน ดำริกาญจน์ ส.ว.
268.นายนิกร โสมกลาง เพื่อไทย
269.นายนิคม บุญวิเศษ เพื่อไทย
270.นางสาวนิตยา มีศรี ก้าวไกล
271.นายนิติพล ผิวเหมาะ ก้าวไกล
272.นายนิติศักดิ์ ธรรมเพชร รวมไทยสร้างชาติ
273.นายนิพนธ์ คนขยัน เพื่อไทย
274.นายนิพนธ์ นาคสมภพ ส.ว.
275.นายนิยม วิวรรธนดิฐกุล เพื่อไทย
276.พล.อ.นิวัตร มีนะโยธิน ส.ว.
277.ศาสตราจารย์นิสดารก์ เวชยานนท์ ส.ว.
278.นายนิอาแซ ซีอุเซ็ง ส.ว.
279.นางนุชนาถ จารุวงษ์เสถียร เพื่อไทย
280.นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ส.ว.
281.นางสาวแนน บุณย์ธิดา สมชัย ภูมิใจไทย
282.นายบรรชา พงศ์อายุกูล ส.ว.
283.นายบัญชา เดชเจริญศิริกุล ท้องที่ไทย
284.นายบัญญัติ บรรทัดฐาน ประชาธิปัตย์
285.นายบุญแก้ว สมวงศ์ เพื่อไทย
286.นายบุญชัย กิตติธาราทรัพย์ พลังประชารัฐ
287.พล.อ.บุญธรรม โอริส ส.ว.
288.นายบุญมี สุระโคตร ส.ว.
289.นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา พลังประชารัฐ
290.นายบุญเลิศ แสงพันธุ์ ก้าวไกล
291.ผศ.บุญส่ง ไข่เกษ ส.ว.
292.พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ส.ว.
293.นางเบญจรัตน์ จริยธาราสิทธิ์ ส.ว.
294.นางสาวเบญจา แสงจันทร์ ก้าวไกล
295.นายปกรณ์ จีนาคำ พลังประชารัฐ
296.นายปกรณ์ มุ่งเจริญพร ภูมิใจไทย
297.นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล ก้าวไกล
298.นายปดิพัทธ์ สันติภาดา ก้าวไกล
299.นางปทิดา ตันติรัตนานนท์ ภูมิใจไทย
300.ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ส.ว.
301.นายปรเมษฐ์ จินา รวมไทยสร้างชาติ
302.พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ส.ว.
303.นายประดิษฐ์ สังขจาย ภูมิใจไทย
304.นายประดิษฐ์ เหลืองอร่าม ส.ว.
305.นายประพันธ์ คูณมี ส.ว.
306.นายประภัตร โพธสุธน ชาติไทยพัฒนา
307.นางสาวประภา เฮงไพบูลย์ ภูมิใจไทย
308.นางสาวประภาพร ทองปากน้ำ เพื่อไทย
309.นางประภาศรี สุฉันทบุตร ส.ว.
310.นายประมนต์ สุธีวงศ์ ส.ว.
311.นายประมวล พงศ์ถาวราเดช ประชาธิปัตย์
312.นายประมาณ สว่างญาติ ส.ว.
313.นายประยุทธ์ ศิริพานิชย์ เพื่อไทย
314.ร.อ.ประยุทธ เสาวคนธ์ ส.ว.
315.นางประยูร เหล่าสายเชื้อ ส.ว.
316.พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ พลังประชารัฐ
317.นางประวีณ์นุช เลิศจิตติ์สุทธิ์ เพื่อไทย
318.นายประสาท ตันประเสริฐ ชาติพัฒนากล้า
319.พล.อ.ประสาท สุขเกษตร ส.ว.
320.นายประสิทธิ์ ปทุมารักษ์ ส.ว.
321.นายประสิทธิ์ ปัทมผดุงศักดิ์ ก้าวไกล
322.นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เพื่อไทย
323.นายประเสริฐ บุญเรือง เพื่อไทย
324.รศ.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ ส.ว.
325.นายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์ ก้าวไกล
326.พล.ต.ต.ปรัชญ์ชัย ใจชาญสุขกิจ ส.ว.
327.นางสาวปรัชญาวรรณ ไชยสืบ ก้าวไกล
328.นายปริญญา ฤกษ์หร่าย พลังประชารัฐ
329.พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา ส.ว.
330.นายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ ส.ว.
331.นายปรีดา บุญเพลิง ครูไทยเพื่อประชาชน
332.นายปรีติ เจริญศิลป์ ก้าวไกล
333.นางสาว ปวิตรา จิตตกิจ ก้าวไกล
334.นายปัญญา งานเลิศ ส.ว.
335.นางปัญญารัตน์ นันทภูษิตานนท์ ก้าวไกล
336.พล.อ.ปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ส.ว.
337.นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ส.ว.
338.นายปารมี ไวจงเจริญ ก้าวไกล
339.นายปารเมศ วิทยารักษ์สรรค์ ก้าวไกล
340.นางสาวปิยฉัฏฐ์ วันเฉลิม ส.ว.
341.นายปิยชาติ รุจิพรวศิน ก้าวไกล
342.นายปิยพันธุ์ นิมมานเหมินท์ ส.ว.
343.นายปิยรัฐ จงเทพ ก้าวไกล
344.นางสาวปิยะนุช ยินดีสุข เพื่อไทย
345.นางสาวปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช เพื่อไทย
346.พล.อ.โปฎก บุนนาค ส.ว.
347.นางสาวผกามาศ เจริญพันธ์ ภูมิใจไทย
348.นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ส.ว.
349.นายไผ่ ลิกค์ พลังประชารัฐ
350.นายพงศ์พันธ์ ยอดเมืองเจริญ ก้าวไกล
351.นายพงษ์มนู ทองหนัก รวมไทยสร้างชาติ
352.นายพชร จันทรรวงทอง เพื่อไทย
353.นายพนม โพธิ์แก้ว เพื่อไทย
354.นางสาวพนิดา มงคลสวัสดิ์ ก้าวไกล
355.นายพรชัย ศรีสุริยันโยธิน ภูมิใจไทย
356.พญ.คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ ส.ว.
357.นายพรเทพ พูนศรีธนากูล เพื่อไทย
358.นายพรเทพ ศิริโรจนกุล เพื่อไทย
359.ศ.พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ส.ว.
360.นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ เพื่อไทย
361.นายพริษฐ์ วัชรสินธุ ก้าวไกล
362.นพ.พลเดช ปิ่นประทีป ส.ว.
363.นายพลพีร์ สุวรรณฉวี ภูมิใจไทย
364.นายพลากร พิมพะนิตย์ เพื่อไทย
365.พล.อ.พหล สง่าเนตร ส.ว.
366.พล.ร.อ.พะจุณณ์ ตามประทีป ส.ว.
367.นายพัฒนา สัพโส เพื่อไทย
368.นายพันธ์ศักดิ์ บุญแทน รวมไทยสร้างชาติ
369.พล.ร.อ.พัลลภ ตมิศานนท์ ส.ว.
370.นายพาณุวัฒณ์ สะสมทรัพย์ ชาติไทยพัฒนา
371.นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ ส.ว.
372.นางพิชชารัตน์ เลาหพงศ์ชนะ รวมไทยสร้างชาติ
373.นายพิชัย แจ้งจรรยาวงศ์ ก้าวไกล
374.นายพิชัย ชมภูพล ภูมิใจไทย
375.นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน เพื่อไทย
376.นายพิทักษ์ ไชยเจริญ ส.ว.
377.นายพิทักษ์เดช เดชเดโช ประชาธิปัตย์
378.นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ก้าวไกล หยุดปฏบัติหน้าที่
379.นายพิบูลย์ รัชกิจประการ ภูมิใจไทย
380.นายพิพิธ รัตนรักษ์ รวมไทยสร้างชาติ
381.นางสาวพิมพ์กาญจน์ กีรตวิราปกรณ์ ก้าวไกล
382.นางพิมพกาญจน์ พลสมัคร เพื่อไทรวมพลัง
383.นางสาวพิมพ์พร พรพฤฒิพันธุ์ พลังประชารัฐ
384.นางสาวพิมพ์พิชชา ชัยศุภกิจเจริญ เพื่อไทย
385.นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รวมไทยสร้างชาติ
386.นางสาวพิมพฤดา ตันจรารักษ์ ภูมิใจไทย
387.พล.อ.พิศณุ พุทธวงศ์ ส.ว.
388.นายพิศาล มาณวพัฒน์ ส.ว.
389.พล.อ.พิศาล วัฒนวงษ์คีรี เพื่อไทย
390.พล.ต.ท.พิสัณห์ จุลดิลก ส.ว.
391.พล.อ.พิสิทธิ์ สิทธิสาร ส.ว.
392.นายพีระเดช ศิริวันสาณฑ์ ภูมิใจไทย
393.นายพีระศักดิ์ พอจิต ส.ว.
394.นางสาวพุธิตา ชัยอนันต์ ก้าวไกล
395.นายพูนศักดิ์ จันทร์จำปี ก้าวไกล
396.นายเพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์ พลังประชารัฐ
397.นางสาวเพชรรัตน์ ใหม่ชมภู ก้าวไกล
398.นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง ส.ว.
399.พล.อ.ไพชยนต์ ค้าทันเจริญ ส.ว.
400.นายไพฑูรย์ หลิมวัฒนา ส.ว.
401.นายไพโรจน์ พ่วงทอง ส.ว.
402.พล.อ.ไพโรจน์ พานิชสมัย ส.ว.
403.นายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร เพื่อไทย
404.นางสาวภคมน หนุนอนันต์ ก้าวไกล
405.นายภราดร ปริศนานันทกุล ภูมิใจไทย
406.นายภัณฑิล น่วมเจิม ก้าวไกล
407.นายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ ภูมิใจไทย
408.นายภัทรพงษ์ ลีลาภัทร์ ก้าวไกล
409.นางสาวภัทรา วรามิตร ส.ว.
410.นางสาวภัสริน รามวงศ์ ก้าวไกล
411.นายภาคภูมิ บูลย์ประมุข พลังประชารัฐ
412.นายภาควัต ศรีสุรพล เพื่อไทย
413.นายภาณุ พรวัฒนา เพื่อไทย
414.นายภาณุ อุทัยรัตน์ ส.ว.
415.นายภูมินทร์ ลีธีระประเสริฐ เพื่อไทย
416.นายภูมิพัฒน์ พชรทรัพย์ เพื่อไทย
417.นายภูริวรรธก์ ใจสำราญ ก้าวไกล
418.นายมณเฑียร บุญตัน ส.ว.
419.นายมณเฑียร สงฆ์ประชา ภูมิใจไทย
420.นางมนพร เจริญศรี เพื่อไทย
421.นายมนัสนันท์ หลีนวรัตน์ เพื่อไทย
422.นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ ส.ว.
423.นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช ภูมิใจไทย
424.นายมานพ คีรีภูวดล ก้าวไกล
425.นายมานพ ศรีผึ้ง ภูมิใจไทย
426.พล.อ.มารุต ปัชโชตะสิงห์ ส.ว.
427.นางมุกดาวรรณ เลื่องสีนิล ภูมิใจไทย
428.พ.ต.ต.ยงยุทธ สาระสมบัติ ส.ว.
429.นายยศวัฒน์ มาไพศาลสิน ภูมิใจไทย
430.นายยอดชาย พึ่งพร ก้าวไกล
431.พล.อ.ยอดยุทธ บุญญาธิการ ส.ว.
432.พ.ต.อ.ยุทธกร วงเวียน ส.ว.
433.ว่าที่ร้อยโทยุทธการ รัตนมาศ ประชาธิปัตย์
434.นายยุทธนา ทัพเจริญ ส.ว.
435.นายยูนัยดี วาบา ประชาธิปัตย์
436.นายรชตะ ด่านกุล เพื่อไทย
437.นายรณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล ส.ว.
438.นางสาวรภัสสรณ์ นิยะโมสถ ก้าวไกล
439.นายร่มธรรม ขำนุรักษ์ ประชาธิปัตย์
440.นายรวี เล็กอุทัย เพื่อไทย
441.นายรอมฎอน ปันจอร์ ก้าวไกล
442.นางสาวรักชนก ศรีนอก ก้าวไกล
443.นายรังสรรค์ มณีรัตน์ เพื่อไทย
444.นายรังสิกร ทิมาตฤกะ ภูมิใจไทย
445.นายรังสิมันต์ โรม ก้าวไกล
446.นายรัชต์พงศ์ สร้อยสุวรรณ ก้าวไกล
447.นางสาวรัชนก สุขประเสริฐ ก้าวไกล
448.นางรัชนี พลซื่อ พลังประชารัฐ
449.นายรัฐ คลังแสง เพื่อไทย
450.นายราชิต สุดพุ่ม ประชาธิปัตย์
451.นางรำพูล ตันติวณิชชานนท์ ไทยสร้างไทย
452.นายรุ่งโรจน์ ทองศรี ภูมิใจไทย
453.นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร ส.ว. ลาออก
454.นายเรืองวิทย์ คูณวัฒนาพงษ์ ภูมิใจไทย
455.นายฤกษ์ อยู่ดี ภูมิใจไทย
456.นายลักษณ์ วจนานวัช ส.ว.
457.นายลัทธชัย โชคชัยวัฒนากร ภูมิใจไทย
458.นายล้ำเลิศ พัวพัฒนโชติ ภูมิใจไทย
459.นางสาวลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์ เพื่อไทย
460.นายเลาฟั้ง บัณฑิตเทอดสกุล ก้าวไกล
461.พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช ส.ว.
462.พลเอกเลิศฤทธิ์ เวชสวรรค์ ส.ว.
463.นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล เพื่อไทย
464.ว่าที่ร้อยตรีวงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี ส.ว.
465.นางสาววชิราภรณ์ กาญจนะ รวมไทยสร้างชาติ
466.นายวรโชติ สุคนธ์ขจร พลังประชารัฐ
467.นายวรท ศิริรักษ์ ก้าวไกล
468.พล.อ.วรพงษ์ สง่าเนตร ส.ว.
469.นายวรภพ วิริยะโรจน์ ก้าวไกล
470.นายวรรณรัตน์ ชาญนุกูล ชาติพัฒนากล้า
471.นางสาววรรณวิภา ไม้สน ก้าวไกล
472.นางสาววรรณิดา นพสิทธิ์ ก้าวไกล
473.นายวรวงศ์ วรปัญญา เพื่อไทย
474.นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล เพื่อไทย
475.ผศ.วรวิทย์ บารู ประชาชาติ
476.นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ ภูมิใจไทย
477.นายวรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ เพื่อไทย
478.นายวรายุทธ ทองสุข ก้าวไกล
479.นางวรารัตน์ อติแพทย์ ส.ว.
480.นายวราวุธ ศิลปอาชา ชาติไทยพัฒนา
481.พล.อ.วราห์ บุญญะสิทธิ์ ส.ว.
482.พล.อ.วลิต โรจนภักดี ส.ว.
483.พล.อ.วสันต์ สุริยมงคล ส.ว.
484.นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ ภูมิใจไทย
485.นายวัชระ ยาวอหะซัน รวมไทยสร้างชาติ
486.นายวัชระพล ขาวขำ เพื่อไทย
487.พล.อ.วัฒนา สรรพานิช ส.ว.
488.นายวันชัย สอนศิริ ส.ว.
489.นายวันนิวัติ สมบูรณ์ เพื่อไทย
490.นางวันเพ็ญ พร้อมพัฒน์ พลังประชารัฐ
491.นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประชาชาติ
492.นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ส.ว.
493.นายวาโย อัศวรุ่งเรือง ก้าวไกล
494.นายวารุจ ศิริวัฒน์ เพื่อไทย
495.นายวิชัย ทิตตภักดี ส.ว.
496.นายวิชัย สุดสวาสดิ์ รวมไทยสร้างชาติ
497.พล.อ.วิชิต ยาทิพย์ ส.ว.
498.นายวิทยา แก้วภราดัย รวมไทยสร้างชาติ
499.นายวิทยา ผิวผ่อง ส.ว.
500.นายวิทวัส ติชะวาณิชย์ ก้าวไกล
501.นายวิทวิสิทธิ์ ปันสวนปลูก ก้าวไกล
502.นายวินัย ภัทรประสิทธิ์ ภูมิใจไทย
503.พลเอกวินัย สร้างสุขดี ส.ว.
504.พล.ต.ท.วิบูลย์ บางท่าไม้ ส.ว.
505.นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ส.ว.
506.นางสาววิภาณี ภูคาวงศ์ เพื่อไทย
507.นายวิรัช พิมพะนิตย์ เพื่อไทย
508.นายวิรัตน์ เกสสมบูรณ์ ส.ว.
509.นายวิริยะ ทองผา พลังประชารัฐ
510.พล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์ เพื่อไทย
511.นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ก้าวไกล
512.นางสาววิลดา อินฉัตร เพื่อไทย
513.นางสาววิไลลักษณ์ อรินทมะพงษ์ ส.ว.
514.นายวิวรรธน์ แสงสุริยะฉัตร ส.ว.
515.นางสาววิสาระดี เตชะธีราวัฒน์ เพื่อไทย
516.นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ เพื่อไทย
517.นายวีรนันท์ ฮวดศรี ก้าวไกล
518.นายวีรภัทร คันธะ ก้าวไกล
519.นายวีรวุธ รักเที่ยง ก้าวไกล
520.นายวีระพล จิตสัมฤทธิ์ เพื่อไทย
521.นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล ส.ว.
522.นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ส.ว.
523.นายวีระศักดิ์ ภูครองหิน ส.ว.
524.พล.อ.วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล ส.ว.
525.นายวุฒินันท์ บุญชู ก้าวไกล
526.นายวุฒิพงศ์ ทองเหลา ก้าวไกล
527.นายวุฒิพงษ์ นามบุตร ประชาธิปัตย์
528.นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์ ส.ว.
529.นางสาวศนิวาร บัวบาน ก้าวไกล
530.นายศรัณย์ ทิมสุวรรณ เพื่อไทย
531.นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล ส.ว.
532.นางสาวศรีโสภา โกฏคำลือ เพื่อไทย
533.นางสาวศศินันท์ ธรรมนิฐินันท์ ก้าวไกล
534.นายศักดิ์ ซารัมย์ ภูมิใจไทย
535.นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย ส.ว.
536.นายศักดิ์ชาย ตันเจริญ เพื่อไทย
537.นาย ศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ เพื่อไทย
538.รศ.ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร ส.ว.
539.นายศักดินัย นุ่มหนู ก้าวไกล
540.นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ ภูมิใจไทย
541.นายศักดิ์สิทธิ์ ขาวทอง ประชาธิปัตย์
542.พล.ร.อ.ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง ส.ว.
543.พล.ต.ท.ศานิตย์ มหถาวร ส.ว.
544.นายศาสตรา ศรีปาน รวมไทยสร้างชาติ
545.นายศิรสิทธิ์ เลิศด้วยลาภ เพื่อไทย
546.นายศิรสิทธิ์ สงนุ้ย ก้าวไกล
547.นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล ก้าวไกล
548.นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา ส.ว.
549.นายศิริโรจน์ ธนิกกุล ก้าวไกล
550.นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ ภูมิใจไทย
551.นายศิวะ พงศ์ธีระดุลย์ เพื่อไทย
552.พล.ร.อ.ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ ส.ว.
553.นายศุทธสิทธิ์ พจน์ฐศักดิ์ ก้าวไกล
554.นายศุภชัย สมเจริญ ส.ว.
555.นายศุภโชค ศรีสุขจร ชาติไทยพัฒนา
556.นายศุภโชติ ไชยสัจ ก้าวไกล
557.นายศุภณัฐ มีนชัยนันท์ ก้าวไกล
558.นายศุภปกรณ์ กิตยาธิคุณ ก้าวไกล
559.พล.อ.ศุภรัตน์ พัฒนาวิสุทธิ์ ส.ว.
560.นายษฐา ขาวขำ ภูมิใจไทย
561.พลเอกสกนธ์ สัจจานิตย์ ส.ว.
562.นายสกล สุนทรวาณิชย์กิจ ก้าวไกล
563.นางสาวสกุณา สาระนันท์ เพื่อไทย
564.นพ.มล.สกุล มาลากุล ส.ว.
565.นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ เพื่อไทย
566.นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ส.ว.
567.พล.ร.ท.สนธยา น้อยฉายา ส.ว.
568.พล.อ.สนธยา ศรีเจริญ ส.ว.
569.นายสนอง เทพอักษรณรงค์ ภูมิใจไทย
570.พลเอกสนั่น มะเริงสิทธิ์ ส.ว.
571.พลเอกสนิธชนก สังขจันทร์ ส.ว.
572.ศ.พิเศษสม จาตุศรีพิทักษ์ ส.ว.
573.นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล เพื่อไทย
574.พลเอกสมเจตน์ บุญถนอม ส.ว.
575.นายสมเจตน์ แสงเจริญรัตน์ เพื่อไทย
576.ว่าที่ร้อยตรีสมชาติ เตชถาวรเจริญ ก้าวไกล
577.นายสมชาย ชาญณรงค์กุล ส.ว.
578.นายสมชาย เสียงหลาย ส.ว.
579.นายสมชาย แสวงการ ส.ว.
580.นายสมชาย หาญหิรัญ ส.ว.
581.นายสมดุลย์ อุตเจริญ ก้าวไกล
582.นายสมเดช นิลพันธุ์ ส.ว.
583.พล.ต.สมบัติ มิลินทจินดา ส.ว.
584.นายสมบัติ ยะสินธุ์ ประชาธิปัตย์
585.นายสมบูรณ์ งามลักษณ์ ส.ว.
586.นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ เพื่อไทย
587.นายสมพล เกียรติไพบูลย์ ส.ว.
588.นายสมมุติ เบ็ญจลักษณ์ ประชาชาติ
589.นายสมยศ พลายด้วง ประชาธิปัตย์
590.นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ ส.ว.
591.นายสมศักดิ์ เทพสุทิน เพื่อไทย
592.พล.อ.สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล ส.ว.
593.นายสมศักดิ์ บุญประชม เพื่อไทรวมพลัง
594.พล.ต.ท.สมหมาย กองวิสัยสุข ส.ว.
595.พล.อ.สมหมาย เกาฏีระ ส.ว.
596.นายสยาม เพ็งทอง ภูมิใจไทย
597.นายสยาม หัตถสงเคราะห์ เพื่อไทย
598.นายสรชัด สุจิตต์ ชาติไทยพัฒนา
599.นายสรพัช ศรีปราชญ์ ก้าวไกล
600.นายสรรพภัญญู ศิริไปล์ เพื่อไทย
601.นายสรรเพชญ บุญญามณี ประชาธิปัตย์
602.นายสรวงศ์ เทียนทอง เพื่อไทย
603.นายสรวีย์ ศุภปณิตา ก้าวไกล
604.นางสาวสรัสนันท์ อรรณนพพร เพื่อไทย
605.พล.อ.สราวุฒิ ชลออยู่ ส.ว.
606.นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง ภูมิใจไทย
607.นายสฤษดิ์ บุตรเนียร ภูมิใจไทย
608.นายสวัสดิ์ สมัครพงศ์ ส.ว.
609.นางสว่างจิตต์ เลาหะโรจนพันธ์ ก้าวไกล
610.พล.อ.สสิน ทองภักดี ส.ว.
611.นายสหัสวัต คุ้มคง ก้าวไกล
612.นายสะถิระ เผือกประพันธุ์ พลังประชารัฐ
613.นายสังคม แดงโชติ ภูมิใจไทย
614.นายสังศิต พิริยะรังสรรค์ ส.ว.
615.นายสัญชัย จุลมนต์ ส.ว.
616.นายสัญญา นิลสุพรรณ รวมไทยสร้างชาติ
617.นายสันต์ แซ่ตั้ง รวมไทยสร้างชาติ
618.นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ พลังประชารัฐ
619.นายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ ภูมิใจไทย
620.นายสาธิต ทวีผล ก้าวไกล
621.นายสาธิต เหล่าสุวรรณ ส.ว.
622.นายสาเหะมูหามัด อัลอิดรุส ประชาชาติ
623.นายสำราญ ครรชิต ส.ว.
624.พล.อ.สำเริง ศิวาดำรงค์ ส.ว.
625.นายสิงหภณ ดีนาง เพื่อไทย
626.พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร ส.ว.
627.นายสิทธิชัย หล่อประสงค์สุข เพื่อไทย
628.นายสิทธิพล วิบูลย์ธนากุล ก้าวไกล
629.พ.ท.สินธพ แก้วพิจิตร รวมไทยสร้างชาติ
630.นายสิริน สงวนสิน ก้าวไกล
631.นางสาวสิริลภัส กองตระการ ก้าวไกล
632.นางสุขสมรวย วันทนียกุล ภูมิใจไทย
633.พล.อ.อ.สุจินต์ แช่มช้อย ส.ว.
634.นายสุชัย บุตรสาระ ส.ว.
635.นายสุชาติ ชมกลิ่น รวมไทยสร้างชาติ
636.นายสุชาติ ตันเจริญ เพื่อไทย
637.นางสาวสุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ ประชาธิปัตย์
638.นางสาวสุดารัตน์ พิทักษ์พรพัลลภ เพื่อไทย
639.นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล เพื่อไทย
640.นายสุทธิชัย จรูญเนตร ภูมิใจไทย
641.นายสุทิน คลังแสง เพื่อไทย
642.นายสุเทพ อู่อ้น ก้าวไกล
643.นายสุธรรม จริตงาม พลังประชารัฐ
644.นายสุธรรม แสงประทุม เพื่อไทย
645.นายกองเอกสุธี มากบุญ ส.ว.
646.นางสุนี จึงวิโรจน์ ส.ว.
647.นายสุพล จุลใส รวมไทยสร้างชาติ
648.นางสุพัชรี ธรรมเพชร ประชาธิปัตย์
649.นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รวมไทยสร้างชาติ
650.นายสุภกร ตันติไพบูลย์ธนะ ก้าวไกล
651.นางสาวสุภาพร กำเนิดผล ประชาธิปัตย์
652.นางสุภาพร สลับศรี ไทยสร้างไทย
653.นายสุรเกียรติ เทียนทอง เพื่อไทย
654.นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ส.ว.
655.นายสุรชาติ ชาญประดิษฐ์ เพื่อไทย
656.พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ส.ว.
657.นายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ ก้าวไกล
658.นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ ส.ว.
659.นายสุรทิน พิจารณ์ ประชาธิปไตยใหม่
660.พลเอกสุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ส.ว.
661.นายสุรพจน์ เตาะเจริญสุข เพื่อไทย
662.พลตำรวจตรีสุรพล บุญมา เพื่อไทย
663.นายสุรพันธ์ ไวยากรณ์ ก้าวไกล
664.นายสุรวาท ทองบุ ก้าวไกล
665.พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ส.ว.
666.นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล ภูมิใจไทย
667.นายสุรสิทธิ์ ตรีทอง ส.ว.
668.พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ ประชาธิปัตย์
669.นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ เพื่อไทย
670.นายสุไลมาน บือแนปีแน ประชาชาติ
671.นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ ส.ว.
672.นายสุวรรณ เลิศปัญญาโรจน์ ส.ว.
673.นายสุวรรณา กุมภิโร ภูมิใจไทย
674.นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ ส.ว.
675.นายสุวัฒน์ จิราพันธุ์ ส.ว.
676.นายเสมอกัน เที่ยงธรรม ชาติไทยพัฒนา
677.นายเสรี สุวรรณภานนท์ ส.ว.
678.พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส เสรีรวมไทย
679.นายโสภณ ซารัมย์ ภูมิใจไทย
680.นางหทัยรัตน์ เพชรพนมพร เพื่อไทย
681.นายหรั่ง ธุระพล ไทยสร้างไทย
682.พลเอกอกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ ส.ว.
683.นายองค์การ ชัยบุตร ก้าวไกล
684.นายองอาจ ฉัตรชัยพลรัตน์ ภูมิใจไทย
685.นายองอาจ วงษ์ประยูร พลังประชารัฐ
686. นายอดิพงษ์ ฐิติพิทยา ภูมิใจไทย
687. นายอดิศร เพียงเกษ เพื่อไทย
688. พลอากาศเอกอดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ ส.ว.
689. นายอดิศักดิ์ แก้วมุงคุณทรัพย์ ไทยสร้างไทย
690. พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว ส.ว.
691. นายอนันต์ ปรีดาสุทธิจิตต์ เพื่อไทย
692. นายอนันต์ ผลอำนวย พลังประชารัฐ
693. พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ ส.ว.
694. นายอนุชา นาคาศัย รวมไทยสร้างชาติ
695. นายอนุชา บูรพชัยศรี รวมไทยสร้างชาติ
696. นายอนุชา สะสมทรัพย์ ชาติไทยพัฒนา
697. นายอนุทิน ชาญวีรกูล ภูมิใจไทย
698. นายอนุพร อรุณรัตน์ ส.ว.
699. นายอนุรักษ์ จุรีมาศ ชาติไทยพัฒนา
700. นายอนุรัตน์ ตันบรรจง พลังประชารัฐ
701. นายอนุศักดิ์ คงมาลัย ส.ว.
702. นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล ส.ว.
703. นายอนุสรณ์ แก้ววิเชียร ก้าวไกล
704. นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด เพื่อไทย
705.นายอนุสิษฐ คุณากร ส.ว.
706.นายอภิชา เลิศพชรกมล เพื่อไทย
707. จ่าอากาศเอกอภิชาติ แก้วโกศล รวมไทยสร้างชาติ
708. นายอภิชาติ ตีรสวัสดิชัย เพื่อไทย
709. นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ส.ว.
710. นายอภิชาติ ศิริสุนทร ก้าวไกล
711. นางอภิรดี ตันตราภรณ์ ส.ว.
712. นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล ก้าวไกล
713. นายอมร นิลเปรม ส.ว.
714. นายอมรเทพ สมหมาย เพื่อไทย
715. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรพรรณ จันตาเรือง ก้าวไกล
716. นายอรรถกร ศิริลัทธยากร พลังประชารัฐ
717. นายอรรถพล ไตรศรี ภูมิใจไทย
718. นายอรรถพล วงษ์ประยูร เพื่อไทย
719. นายอลงกต มณีกาศ ภูมิใจไทย
720. พลอากาศเอกอลงกรณ์ วัณณรถ ส.ว.
721. นางอวยพรศรี เชาวลิต ประชาธิปัตย์
722.นายออน กาจกระโทก ส.ว.
723. พลเอกอักษรา เกิดผล ส.ว.
724. นายอัคร ทองใจสด พลังประชารัฐ
725. นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ รวมไทยสร้างชาติ
726. นายอัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ เพื่อไทย
727. นายอัครแสนคีรี โล่ห์วีระ พลังประชารัฐ
728. นายอับดุลอายี สาแม็ง ประชาชาติ
729. นายอับดุลฮาลิม มินซาร์ ส.ว.
730. พลเอกอาชาไนย ศรีสุข ส.ว.
731. นายอาทิตย์ หวังศุภกิจโกศล เพื่อไทย
732. นายอานุภาพ ลิขิตอำนวยชัย ก้าวไกล
733. นายอามินทร์ มะยูโซ๊ะ พลังประชารัฐ
734. นายอาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ ภูมิใจไทย
735. นายอำนาจ วิลาวัลย์ ภูมิใจไทย
736. พลโทอำพน ชูประทุม ส.ว.
737. นายอำพล จินดาวัฒนะ ส.ว.
738.พล.ร.อ.อิทธิคมน์ ภมรสูต ส.ว.
739. นายอิทธิพล ชลธราศิริ ก้าวไกล
740. นายอุดม วรัญญูรัฐ ส.ว.
741. พลเอกอุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ ส.ว.
742. นายอุปกิต ปาจรียางกูร ส.ว.
743. พลเอกอู้ด เบื้องบน ส.ว.
744.นายเอกธนัช อินทร์รอด เพื่อไทย
745. นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รวมไทยสร้างชาติ
746. นายเอกราช ช่างเหลา ภูมิใจไทย
747. นายเอกราช อุดมอำนวย ก้าวไกล
748. นางสาวแอนศิริ วลัยกนก ก้าวไกล
749. นายโอชิษฐ์ เกียรติก้องชูชัย เพื่อไทย
750.พลตรีโอสถ ภาวิไล ส.ว.
รวม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *