ประกาศราชกิจจาฯ เปลี่ยนแปลงข้อบังคับ “พรรคประชาธิปัตย์”

Author:

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมืองเรื่อง การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคประชาธิปัตย์

รายละเอียด ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมืองเรื่อง การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคประชาธิปัตย์

ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคประชาธิป์ตย์ มีคณะกรรมการบริหารพรรคประชาธิป์ตย์จํานวน ๓๓ คน นั้น

บัดนี้ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐กรณี ที่ประชุมใหญ่สามัญพรรคประชาธิปัตย์ ประจําปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ มีมติแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคการเมืองพรรคประชาธิป้ตย์ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยยกเลิกทั้งฉบับและใช้ข้อบังคับพรรคประชาธิป์ตย์ พ.ศ. ๒๕๖๖ แทน ดังนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *