เงินเดือน บรู๊คดนุพร นั่งแท่นโฆษกรัฐบาล โผ ครม.เศรษฐา

Author:

เรียกได้ว่าเป็นที่ชัดเจนแล้ว “เศรษฐา ทวีสิน” นั่งแท่นนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ของประเทศไทย หลังจากที่สภาได้มีการโหวต ได้รับคะแนนจาก สส. สว.อย่างท่วมท้น
โดยเสียงเห็นชอบทั้งหมดจำนวน 482 เสียง ไม่เห็นชอบจำนวน 165 เสียง งดออกเสียงจำนวน 81 จากทั้งหมด 728 ซึ่งเพียงพอต่อเสียงที่ต้องการ 375 เสียงเท่านั้น

ล่าสุดก็กลายเป็นที่ฮือฮากับโผ ครม.เศรษฐา 1 หรือ ครม.นิด1 ที่สะพัดกันว่อน โดย “เพื่อไทย” ยึดคมนาคมแลกมหาดไทย ด้าน “นายอนุทิน ชาญวีรกูล

ส่อได้เป็นรองนายกฯ ควบ รมว.มหาดไทย ส่วน “นายเศรษฐา” จะควบ รมว.คลัง เพื่อผลักดันนโยบายกระเป๋าเงินดิจิทัล10,000 บาท
เพราะนโยบายหลักของพรรคเพื่อไทยและของ “นายเศรษฐา” โดยเบื้องต้นนั้น โผ ครม. เศรษฐา1 ที่คาดการณ์กันไว้

ซึ่งอีกหนึ่งบุคคลที่จับตามอง บรู๊คดนุพร ปุณณกันต์ สามีนางเอกดัง “กบ สุวนันท์” โดย โผ ครม. เศรษฐา 1 บรู๊คดนุพร นั่งตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐ มนตรีอีกครั้ง
ห ลั ง เ ค ย นั่ ง แ ท่ น โฆ ษ ก ป ร ะ จำ สำ นั ก น า ย ก รั ฐ ม น ต รี ใ น ค ร ม.ทั ก ษิ ณ 2 ช่ ว ง 15 มี น า ค ม 2 5 4 8 – 19 กั น ย า ย น 2 5 4 9

แ ล ะ วั น นี้ เ ร า จ ะ พ า ไ ป เ ปิ ด เ งิ น เ ดื อ น บรู๊คดนุพร นั่ ง แ ท่ น โ ฆ ษ ก รั ฐ บ า ล ค ร ม . เ ศ ร ษ ฐ า 1
โ ด ย เ งิ น เ ดื อ น ตำ แ ห น่ง โ ฆ ษ ก ป ร ะ จำ สำ นั ก น า ย ก รั ฐ ม น ต รีเ งิ น เ ดื อ น 47,250 บ า ท
เ งิ น ป ร ะ จำ ตำ แ ห น่ ง 10,000 บ า ท ร ว ม เ ป็ น เ งิ น ทั้ ง สิ น : 57,250 บ า ท ต่ อ เ ดื อ น

dWKWKtS.jpeg

dWKWxH1.jpeg

dWKWU7y.jpeg

dWKWTgN.jpeg

dWKWcGg.jpeg

dWKWRq2.jpeg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *