ไอติม พริษฐ์ ทวงสัญญา เพื่อไทย รับรองกม. ผลักดันยกเลิกเกณฑ์ทหาร

Author:

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม นาย พริษฐ์ วัชรสินธุ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ได้โพสต์ข้อเขียน เรื่อง
การตัดสินใจเรื่องแรกๆของนายกฯเศรษฐา นายกฯจะรับรองให้ ร่าง พ.ร.บ. ยกเลิกบังคับเกณฑ์ทหาร
ไอติม พริษฐ์ ทวงสัญญา เพื่อไทย รับรองกม. ผลักดันยกเลิกเกณฑ์ทหาร
เข้าสู่การพิจารณาในสภาฯหรือไม่ โดยมีเนื้อหาดังนี้ ผมเข้าใจดีว่า ในฐานะนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของประเทศไทย
คุณเศรษฐาคงมีหลายประเด็นเร่งด่วนที่ต้องพิจารณาและตัดสินใจ แต่หนึ่งในเรื่องแรกๆที่รอการตัดสินใจของ
คุณเศรษฐา คือการตัดสินใจเกี่ยวกับร่างกฎหมายต่างๆที่ถูกเสนอโดย ส.ส. และภาคประชาชน ที่เกี่ยวข้องกับการเงิน

ตามกลไกของรัฐธรรมนูญ 2560 เมื่อ ส.ส. หรือภาคประชาชน มีการเสนอกฎหมายสู่สภาผู้แทนราษฎร
กฎหมายทั้งหมดจะถูกแบ่งเป็น 2 ประเภทเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่แตกต่างกันออกไป

(i) ร่างกฎหมายที่ไม่เกี่ยวกับการเงิน – จะถูกบรรจุเข้าระเบียบวาระของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเลย
(ii) ร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับการเงิน – จะต้องส่งให้นายกฯ ตัดสินใจว่าจะให้การรับรองหรือไม่

หากให้การรับรอง จึงจะถูกบรรจุเข้าระเบียบวาระของการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
การที่นายกฯตัดสินใจ “รับรอง” ร่างกฎหมายฉบับใด ไม่ได้หมายความว่านายกฯจะต้องเห็นชอบกับเนื้อหา

ของร่างดังกล่าว แต่หมายถึงเพียงการให้โอกาสร่างดังกล่าวถูกถกเถียงและพิจารณาในสภาผู้แทนราษฎร
แน่นอนว่าในระบบรัฐสภาที่ฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติมีความสัมพันธ์กัน หากนายกฯและ ครม. ไม่เห็นชอบ
ร่างกฎหมายฉบับใด ส.ส. ของพรรคจากขั้วรัฐบาล (ซึ่งเป็นเสียงข้างมาก) ก็สามารถโหวตไม่เห็นชอบและ

ปัดตกร่างกฎหมายดังกล่าวในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ แม้จากสภาชุดที่แล้ว นายกฯประยุทธ์ ตัดสินใจ
“ไม่รับรอง” ร่างกฎหมายเกี่ยวกับการเงินที่ถูกเสนอจากฝ่ายค้านสูงถึง 41% (19 จาก 46 ร่าง จากข้อูมลที่
รวบรวมโดย 101PUB) แต่ผมหวังว่าในสภาชุดนี้ นายกฯเศรษฐาจะเห็นถึงความสำคัญของการนำประเด็นต่างๆ

มาถกกันในสภาผู้แทนราษฎร และตัดสินใจ “รับรอง” ให้กฎหมายเกี่ยวกับการเงินได้ถูกบรรจุเข้าวาระการประชุม
ของสภาผู้แทนราษฎร โดยที่หากนายกฯและรัฐบาลไม่เห็นด้วยกับร่างใด ส.ส. รัฐบาลก็สามารถอภิปรายถึงเหตุผล

dWR0qXQ.md.jpeg

dWR0UEV.md.jpeg

และโหวตไม่เห็นชอบในชั้นสภาผู้แทนราษฎรได้ความคาดหวังของผมตรงนี้ยิ่งสูงเป็นพิเศษ สำหรับร่างกฎหมายที่มี
หลักการและเหตุผลที่สอดคล้องกับนโยบายที่คุณเศรษฐา และพรรคเพื่อไทยเคยรณรงค์ช่วงเลือกตั้ง ดังเช่น

ร่าง พ.ร.บ. รับราชการทหาร (ยกเลิกบังคับเกณฑ์ทหาร) ที่พรรคก้าวไกลยื่นเข้าสู่กระบวนการของสภาเมื่อวันที่
18 ก.ค. และตอนนี้ได้ถูกสำนักประธานสภาฯวินิจฉัยว่าเป็นร่างการเงิน ซึ่งจะนับเป็นร่างกฎหมายแรกๆที่กำลังรอให้

dWR0qXQ.md.jpeg

dWR0UEV.md.jpeg

นายกฯเศรษฐามาตัดสินใจว่าจะ “รับรอง” ให้ร่างดังกล่าวเข้าสู่การประชุมสภาฯหรือไม่ โดยสาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.
รับราชการทหาร (ยกเลิกบังคับเกณฑ์ทหาร) มีดังนี้
1. ยกเลิกการบังคับเกณฑ์ทหาร (ในยามปกติ)
– ในยามปกติ: คัดเลือกบุคคลเข้าเป็นทหารกองประจำการจากบุคคลที่สนใจสมัครรับราชการทหารด้วยตนเองเท่านั้น

dWR0EzS.md.jpeg

dWR0ORn.jpeg

โดยเปิดให้บุคคลทุกเพศสามารถสมัครเป็นทหารกองประจำการได้ (มาตรา 8-9)
– เปิดให้คณะรัฐมนตรีตราพระราชกฤษฎีกาเรียกและตรวจเลือกคนเข้ากองประจำการ เฉพาะในยามที่มีเหตุปรากฎว่า
ประเทศอาจเผชิญสงครามในระยะเวลาอันใกล้ (มาตรา 10)

dWR0b6g.md.jpeg

dWR0lWW.md.jpeg
2. ยกระดับคุณภาพชีวิตพลทหาร

– ห้ามนำทหารไปทำงานรับใช้ส่วนตัว (พลทหารรับใช้) หรือกระทำการใดที่ละเมิดต่อร่างกายหรือจิตใจ (มาตรา 13)
– กำหนดให้หลักสูตรฝึกวิชาทหารต้องส่งเสริมความรู้ด้านประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน และกฎหมายระหว่างประเทศ

dWR0o12.md.jpeg

dWR0DA1.md.jpeg
ที่เกี่ยวข้องกับการทหาร (มาตรา 12)

– สนับสนุนให้มีการทบทวนรายได้ สวัสดิการ และ สิทธิประโยชน์ของพลทหารให้เหมาะสมขึ้น (มาตรา 11)
– ปรับระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่พลทหารให้มีความยืดหยุ่นขึ้น โดยคำนึงถึงความก้าวหน้าทางอาชีพ (มาตรา 9)

3. ออกแบบขั้นตอนธุรการให้ทันสมัยขึ้น
– กำหนดให้รายละเอียดและขั้นตอนธุรการต่าง ๆ (เช่น การขึ้นบัญชีทหารกองเกิน การรับสมัครทหารกองประจำการ การปลดทหารกองประจำการ)
ถูกออกแบบในระดับกฎกระทรวง เพื่อให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงผมหวังเป็นอย่างยิ่งครับ ว่าแม้ ณ วันนี้ คุณเศรษฐา

กับพรรคก้าวไกล อาจไม่ได้อยู่ในขั้วทางการเมืองเดียวกันในฐานะรัฐบาลกับฝ่ายค้าน แต่เราจะร่วมมือกันในการใช้กลไก
สภาเพื่อเดินหน้ายกเลิกการบังคับเกณฑ์ทหารโดยเร็ว และสร้างสังคมที่ประชาชนมีเสรีภาพและประเทศมีความมั่นคงควบคู่กัน ไอติม พริษฐ์ กล่าว

dWR0ALy.md.jpeg

dWR0skD.md.jpeg

dWR02O9.md.jpeg

dWR0CXJ.md.jpeg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *