โปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ 762 ตำแหน่ง

Author:

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ 762 ตำแหน่ง

วันที่ 30 ส.ค. 2566 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ ความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ จำนวน 762 ตำแหน่ง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2566

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *