เปิดจำนวนเงิน ‘นิด อรพรรณ’ ที่แจกให้วันเกิดลูก ‘ชมพู่’

Author:

เรียกได้ว่าเป็นคุณแม่ลูก3ที่สวยมากๆ สำหรับ ชมพู่ อารยา เอ ฮาร์เก็ต และไม่เพียงเฉ พ า ะ คุณ แ ม่ เ พ ร า ะท า ง ด้ า นส า มี น็ อต วิศรุต รังษีสิงห์พิพัฒน์
ก็ดูเหมือนว่าจะหล่อมากขึ้นทุกวั น ๆ เล ย ที เ ดี ย ว ล่ า สุ ด เ ป็ น วั นค ล้า ย วั น เ กิ ด ส า ย ฟ้ า – พ า ยุ ง า น นี้ ท า ง ด้ า น บ อ ส นิ ด อ ร พร รณ บ อ ส ใ ห ญ่ แ ห่ ง โพลีพลัส
ได้มอบของขวัญวันเกิดให้กับ สายฟ้า-พายุ ในฐานะเด็กฝึกงาน ซึ่งต้องบอกเลยว่ า ทา ง ด้ า น ส า ย ฟ้ า – พ า ยุ แฮปปี้สุดๆเดินไปเต้นไปโดย บอสนิด
ได้นำเงินมาแจก สายฟ้า-พายุ พร้อมแถมให้กับน้องสาวคนเล็ก น้องแอ บิเ ก ล ด้ ว ย ทั น ที ที่ ไ ด้ ซ อ ง น้ อ ง พ ายุ ไ ด้ รี บ เ ปิ ด เ งิ น อ อ ก ม า นั บ อ ย่ า ง ไ ว
เ มื่ อ โ ดน ถ า ม ว่ า กี่ ใ บ ท า ง ด้ า น น้ อ ง พ า ยุ ก็ บ อ ก ว่ า 1 0 ใ บ แ ฮ ป ปี้ ทั้ ง ค น ใ ห้ แ ละ ค น รั บ เ ล ย จ้ า

ก่อนหน้านี้ บอสนิด อรพรรณ ให้บัตรพนักงานกับ น้องเกล แล้ว รับมอบโดย พี่พายุ พี่ชายสุดหล่อ เป็นภาที่น่ารักมาก

เพราะคุณแม่นางเอกซุปตาร์ ชมพู่ อารยา นั่งแท่นประจำเป็นพิธีกรในรายการ 3 แซ่บ ออกอากาศทางช่อง 3 เรียกว่าทำมานานเกือบสิบปีแล้ว
ตั้งแต่ยังไม่แต่งงานจนแต่งงานมีลูกแฝด สายฟ้า-พายุ จนกระทั่งท้ อ งลู ก ส า ว แ ล ะ ค ล อ ด ลู ก ส า ว น้ อ ง เก ล
ออกมาเป็นขวัญซูปตาร์ตัวน้อยของพี่ๆ เรียกว่า แม่ชม ก็ยังไม่ได้หยุดพักแต่อย่างใด เป็นคุณแม่ที่เก่งและขยันมากๆ แ ม้จ ะ มี ห มื่ น ล้ า น แ ล้วก็ตาม

เพราะเด็กๆ ติดสอยห้อยตาม แม่ชม มาตั้งแต่เด็กๆ ได้เห็นถึงการทำงานและได้ร่วมงานกับแม่ๆ ป้าๆ มาบ่อยๆ จนเป็นที่รู้จักและชินกับการทำงานและบางครั้งก็ช่วยเหลือพี่ๆ ทีมงานด้วย
ล่าสุด บอสนิด อรพรรณ แห่งค่ายโพลีพลัส จึงได้จัดทำมอบบัตรพนั กง า น ใ ห้ กั บ พี่ พ า ยุ จ า ก นั้ นก็ ไ ด้ ทำ บั ต ร พ นัก ง า น ให้ กั บ น้ อ ง เ ก ล ด้ ว ย เ ช่ น กั น
ซึ่ ง กา ร รั บ ม อ บ บั ต ร ใ ห้ น้ อ ง เ ก ล นั้ น รั บ ม อบ โ ด ย พี่ ช า ย ไ ด้ ทำ ก า ร ค ล้ อ ง ค อ ใ ห้ กั บ มื อ เ อ ง เ ล ย โ ด ย ใ น ไอ จี P o l y p l u s _ j u d h a i ไ ด้ ล ง ค ลิ ปน่ารักๆ
ไว้และ ได้ เ ขี ย น แ ค ปชั่ น ไ ว้ ว่ า “ฝึ ก ง า น อ ย่ า ง ห นั ก . .. จ น มี วั น นี้ !! ไ ด้ เ ด บิ ว ต์ รั บบัต ร พ นัก ง า น แ ล้ ว น ะ ฮ ะ ”
หลาย ๆ คนคงคุ้นหน้าคุ้นตากับ นิด อรพรรณ วัชรพล ไม่ว่าจะเป็นจากบทบาทจากงานเบื้องหน้าในฐานะของนักแสดงหรือพิธีกร หรือจากบทบาทงานเบื้องหลัง ในส่วนของการเป็นผู้จัดคนเก่ง และผู้บริหารจาก บริษัท โพลีพลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ซึ่งผลิตรายการโทรทัศน์มากมาย แต่นั่นอาจจะเป็นเพียงบางส่วนของนิดเท่านั้น เพราะชีวิตอีกส่วนที่ทุกคนไม่ค่อยได้เห็น เป็นชีวิตเบื้องหลังของการเป็นคุณแม่และภรรยาที่ดีของครอบครัววัชรพล

1861636.md.png

S__26271909_reference.md.jpeg

d178-500x500.webp

20347439_1350626204987351_7031654945875034112_n_1545885184.md.jpeg

นิด อรพรรณ สมรสกับ สราวุธ วัชรพล บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และมีลูก 3 คนด้วยกัน คือ น้องสรัย, คนรอง น้องสราลัญ และคนเล็ก น้องสรัญวุฐิ ซึ่งทั้งพ่อแม่ลูก ต่างประกอบกันเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบ อย่างที่เราจะเห็นได้จากภาพน่ารัก ๆ ของกิจกรรมที่พ่อแม่ลูกร่วมกันทำเป็นประจำ ทั้งยกครอบครัวไปเที่ยว ออกงาน หรือแม้กระทั่งจัดงานวันเกิดให้กับคุณนิด เรียกได้ว่า เป็นครอบครัวตัวอย่างที่น่ารักครอบครัวหนึ่งเลยทีเดียวล่ะ

เห็นคุณนิดเก่งทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังแบบนี้ ต้องซูฮกจริง ๆ จ้า

zZqrBWaHZ4cwyCGOaLiX.webp

5m9snBE1vkCIrUTOtnTW.md.webp

iPuvWVmaX7batjcj7R5l.md.webp

s0uDyTs1QtRFfvRPMwSL.md.webp

2t7PboHeEqGl2jcI0fAF.md.webp

pkJkYf4ezMgEw3hLcrDS.webp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *