มาแล้ว มาตรการพักชำระหนี้ ธ.ก.ส. ตามนโยบายรัฐบาล เช็กคุณสมบัติ-เงื่อนไขเลย

Author:

ธ.ก.ส. ดำเนินมาตรการพักชำระหนี้เกษตรกร และบุคคลที่มีสถานะเป็นหนี้ปกติ และหนี้ค้างชำระที่มีต้นเงินคงเป็นหนี้ทุกสัญญารวมกัน ณ 30 ก.ย. 66 ไม่เกิน 300,000 บาท ซึ่งมีเกษตรกรที่เข้าเกณฑ์ดังกล่าว จำนวนกว่า 2.69 ล้านราย สำหรับเกษตรกรที่ประสงค์จะเข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้จะต้องมีคุณสมบัติ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้

1.เป็นลูกหนี้รายคน (เกษตรกรและบุคคล)

2.มีต้นเงินเป็นหนี้คงเหลือทุกสัญญารวมกัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ไม่เกิน 300,000 บาท

3.มีสถานะเป็นหนี้ปกติ และ หนี้ค้างชำระ (หนี้ 0-3 เดือน และ หนี้ NPL )

เงื่อนไขผู้เข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้

1.ประเภทสัญญาเงินกู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมมาตรการ

-สัญญาเงินกู้ตามโครงการนโยบายรัฐ / สัญญาเงินกู้ที่ไม่ใช่แหล่งเงินทุนธนาคาร

-สัญญาเงินกู้ตามที่ ธ.ก.ส.กำหนด อาทิ OD ,P/N ,สัญญาเงินกู้ตาม ฉ.35

-สัญญาเงินกู้ที่อยู่ในโครงการที่ได้รับการช่วยเหลือ หรือ มีเงื่อนไขพิเศษตามมาตรการอื่น

2.เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ส่วนกรณีที่ลูกหนี้ประสงค์จะออกจากการเข้าร่วมมาตรการจะต้องแจ้งความประสงค์ต่อ ธ.ก.ส. โดยมีเงื่อนไขดังนี้

-ต้องเป็นลูกหนี้ที่เข้าร่วมมาตรการมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี

-ลูกหนี้ที่ประสงค์จะใช้บริการสินเชื่อตามปกติกับ ธ.ก.ส. โดยก่อนการยื่นขอสินเชื่อ จะต้องสละสิทธิ์การเข้าร่วมมาตรการ ซึ่งจะได้รับการพิจารณาวงเงินตามศักยภาพ

-กรณีลูกหนี้ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการ เช่น การไม่เข้าร่วมการประเมินศักยภาพและความสามารถในการชำระหนี้ประจำปี หรือไม่เข้าร่วมการอบรมและฟื้นฟูการประกอบอาชีพที่ ธ.ก.ส. กำหนด หรือก่อภาระหนี้เพิ่มขึ้นกับสถาบัน

-การเงินอื่นระหว่างเข้าร่วมมาตรการ ธ.ก.ส. จะพิจารณาให้ออกจากมาตรการดังกล่าว

ระยะเวลา ขอเข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ วันที่ 1 ต.ค. 66-31 ม.ค. 67

ช่องทางเข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้

1.แอปพลิเคชัน BAAC Mobile (Android คลิกดาวน์โหลดที่นี่ ,IOS คลิกดาวน์โหลดที่นี่)

2.ธ.ก.ส.ทุกสาขา (พนักงานจะอำนวยความสะดวกในการแจ้งความประสงค์ผ่าน BAAC Mobile เพื่อเข้าสู่ระบบการประมวลผลและตรวจสอบสิทธิ์เช่นเดียวกัน )

วิธีลงทะเบียนพักชำระหนี้ ธ.ก.ส.

1.แสดงความประสงค์และตรวจสอบสิทธิ์ โดยกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนและหมายเลขโทรศัพท์ผ่านแอปพลิเคชัน BAAC Mobile

2.ธ.ก.ส.จะแจ้งนัดหมายผู้แสดงความประสงค์เพื่อทำข้อตกลงต่อท้ายหนังสือกู้เงินต่อไป (นัดหมายลูกค้าและผู้ค้ำประกันไปที่สาขาหรือจุดบริการที่นัดหมาย เพื่อจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง)

วิธีดาวน์โหลดติดตั้งแอปฯ BAAC Mobile

1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น BAAC Mobile

-สำหรับระบบปฏิบัติการ Android บu Play Store หรือ Huawei AppGallery

-สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS บน App Store

2. กดติดตั้ง และสมัครใช้บริการแอปพลิเคชัน BAAC Mobile

3. เปิดแอปพลิเคชัน BAAC Mobile

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *