ราชกิจจาฯ ประกาศ ถอดถอนและแต่งตั้งตุลาการศาลทหารกลาง จำนวน 84 ราย

วันที่ 19 ส.ค. 66 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ถอดถอนและแต่งตั้งตุลาการศาลทหารกลาง จำนวน 84 ราย โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ประกาศดังกล่าว ระบุว่า ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งตุลาการศาลทหารกลาง จำนวน 84 ราย ตั้งแต่วันที่ 22…