ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ 10 ราย

Author:

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ จำนวน ๑๐ ราย กรณีเสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ทั้งสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม สังกัดกองทัพบก และสังกัดกองทัพอากาศ โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษให้แก่ข้าราชการทหาร สังกัดกระทรวงกลาโหม ที่เสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการในเวลาเหตุฉุกเฉินและในเวลาปกติ จำนวน ๑๐ ราย ดังนี้

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๑. พลตรี คมกฤช วัฒกร เป็น พลโท ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕

กองทัพบก

๒. จ่าสิบเอก สัญญา ยืนยัง เป็น ร้อยโท ตั้งแต่วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

๓. จ่าสิบเอก ภานุพงษ์ โพธิ์งาม เป็น ร้อยโท ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕

๔. จ่าสิบเอก สง่า จ้อยโถ เป็น ร้อยโท ตั้งแต่วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

๕. จ่าสิบเอก ธีระนาถ ทัศนันท์ เป็น ร้อยตรี ตั้งแต่วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑

๖. จ่าสิบเอก วัชรศักดิ์ บัวชู เป็น ร้อยตรี ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒

๗. จ่าสิบเอก สราวุฒิ แม้นศรี เป็น ร้อยตรี ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

๘. จ่าสิบโท สิริวัฒน์ วิสุนทร เป็น ร้อยตรี ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๓

๙. สิบเอก เอกชัย ทองแรง เป็น ร้อยตรี ตั้งแต่วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๕

กองทัพอากาศ

๑๐. นาวาอากาศตรี วีระพล แพงวงศ์ เป็น นาวาอากาศเอก ตั้งแต่วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *