ราชกิจจานุเบกษา ประกาศรายชื่อ 9 โรคต้องห้าม

Author:

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วยโรคซึ่งต้องห้ามมิให้เป็นสมาชิกพ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีทั้งหมด ๙ โรคด้วยกัน ในประกาศได้ระบุใจความดังต่อไปนี้

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดโรคซึ่งต้องห้ามมีให้เป็นสมาชิกทันตแพทยสภาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมมากยิ่งขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง (๔) (ข) ประกอบมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม คณะกรรมการทันตแพทยสภา โดยความห็นชอบจากสภานายกพิเศษแห่งทันตแพทยสภา จึงออกข้อบังคับไว้ ตังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วยโรคซึ่งต้องห้ามมิให้เป็นสมาชิกพ.ศ. ๒๕๖๖

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับทันตแพทยสภา ว่าด้วยโรคซึ่งต้องห้ามมิให้เป็นสมาชิกหรือขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๘

ข้อ ๔ ผู้สมัครเป็นสมาชิกทันตแพทยสภาต้องไม่เป็นโรค ตังต่อไปนี้

(๑) โรคพิษสุราเรื้อรัง

(๒) โรคเท้าช้าง

(๓) โรคติดยาเสพติดอย่างร้ายแรง

(๔) โรคจิต (PSYCHOSIS) หรือโรคอารมณ์ผิดปกติ (MOOD DISORDER) ที่ปรากฎอาการเด่นชัดรุนแรงหรือเรื้อรังและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่

(๕) โรคเรื้อนในระยะแสดงอาการ

(๖) วัณโรคในระยะอันตราย

(๗) โรคคุดทะราดหรือโรคผิวหนังอันเป็นที่น่ารังเกียจ

(๘) กามโรคในระยะที่ ๒ (ระยะที่มีผื่นหรือแผลตามผิวหนัง)

(๔) โรคอื่น ๆ ในระยะรุนแรงเป็นอุปสรรคต่อการประกอบวิชาชีพทันตกรรม

ข้อ ๕ ให้นายกทันตแพทยสภาเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้

ในกรณีที่มีปัญหาในการตีความ หรือมีกรณีที่มีได้กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ หรือในกรณีที่มีปัญหา ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้คณะกรรมการทันตแพทยสภาเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

สุชิต พูลทอง นายกทันตแพทยสภา ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *