ย้ายแน่ ลิงลพบุรี สร้างความเดือดร้อนหนัก ลงนาม MOU แล้ว

Author:

ปัญหา”ลิงลพบุรี” ล่าสุด อธิบดีกรมอุทยานฯ ร่วมแก้ไขปัญหาลิงลพบุรี ลงนามข้อตกลงร่วมจังหวัดและเทศบาลเมืองเตรียมย้ายลิงไปสถานที่ที่เหมาะสม  โดย นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี นายกฤติน หลิมตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี

ย้ายแน่ ลิงลพบุรี สร้างความเดือดร้อนหนัก ลงนาม MOU แล้ว

ร่วมทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการด้านการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาลิงในเขตบริเวณเมืองเก่า อำเภอลพบุรี จังหวัดลพบุรี ระหว่าง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับ เทศบาลเมืองลพบุรี โดยมี นายเผด็จ ลายทอง ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า นายจรูญ ชูเกียรติวัฒนา ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี นางสาวมยุรา สุทธิพิบูลย์ ร่วมลงนามและเป็นสักขีพยาน ณ บริเวณพระปรางค์สามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ย้ายแน่ ลิงลพบุรี สร้างความเดือดร้อนหนัก ลงนาม MOU แล้ว

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ กล่าวว่า พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบนโยบายการแก้ไขปัญหาสัตว์ป่าโดยเฉพาะลิงแสมลพบุรี ที่ออกมาสร้างความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชน โดยได้จัดให้มีการลงนามความร่วมมือ หรือ MOU ระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติฯ กับเทศบาลเมืองลพบุรี ซึ่งเกิดจากความตระหนักถึงปัญหาลิงแสมในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี ที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่

ย้ายแน่ ลิงลพบุรี สร้างความเดือดร้อนหนัก ลงนาม MOU แล้ว

ซึ่งการลงนามในครั้งนี้ จะช่วยแก้ปัญหาลิงที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในบริเวณเมืองเก่า อำเภอลพบุรี จังหวัดลพบุรี และเพื่อเป็นการคุ้มครองสัตว์ป่า การบำบัดเยียวยาสัตว์ป่า การป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน

ย้ายแน่ ลิงลพบุรี สร้างความเดือดร้อนหนัก ลงนาม MOU แล้ว

ซึ่งลิงแสมเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 อยู่ในความดูแลและรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติฯ ทั้งสองฝ่ายจึงตกลงร่วมมือกันดำเนินการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาลิงในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี  ด้วยการดำเนินการอย่างเป็นระบบตามหลักวิชาการ การสร้างกรงพักพิงลิงสำหรับเป็นที่ปรับพฤติกรรมลิง และนำลิงที่ได้รับการทำหมันแล้วไปไว้ที่กรงพักพิงลิง เพื่อเตรียมการเคลื่อนย้ายลิงไปดูแลในสถานอนุบาลลิง (สวนลิง) ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี หรือสามารถปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป

ด้านสภาพปัญหาความขัดแย้งระหว่างลิงกับคนในพื้นที่ชุมชนตามสภาพพื้นที่ถิ่นอาศัยของจังหวัดลพบุรี ในปัจจุบันจะพบปัญหาพื้นที่ทับซ้อนกันระหว่างพื้นที่อยู่อาศัยของลิงกับชุมชน และเนื่องจากประชากรลิงมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่แหล่งที่อยู่อาศัยของลิงลดลง โดยถูกนำไปใช้ประโยชน์สร้างเป็นที่พักอาศัย ทำเป็นพื้นที่เกษตรกรรม รวมถึงสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง แห้งแล้ง ทำให้ปริมาณอาหาร และน้ำในป่าธรรมชาติลดลง

ย้ายแน่ ลิงลพบุรี สร้างความเดือดร้อนหนัก ลงนาม MOU แล้ว

จึงทำให้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับลิงมีความรุนแรงมากขึ้น กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ทำการสำรวจประชากรลิงในพื้นที่จังหวัดลพบุรี เมื่อปีพ.ศ. 2561 พบมีประชากรลิงทั้งหมดจำนวน 9,324 ตัว

ย้ายแน่ ลิงลพบุรี สร้างความเดือดร้อนหนัก ลงนาม MOU แล้ว

และในปีพ.ศ. 2566 พบมีประชากรลิงทั้งหมดจำนวน 5,709 ตัว ขณะที่ประชากรลิงเฉพาะบริเวณเขตเทศบาลเมืองลพบุรี ปีพ.ศ.2566 มีประชากรทั้งสิ้น 2,206 ตัว โดยกรมอุทยานฯได้ดำเนินโครงการทำหมันลิงทั้งเพศผู้และเพศเมียอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2557 จนถึงปัจจุบัน สามารถทำหมันลิงในพื้นที่จังหวัดลพบุรีได้ทั้งหมด จำนวน 5,135 ตัว โดยเป็นลิงในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี อำเภอลพบุรี ทั้งสิ้นจำนวน 2,757 ตัว นอกจากนี้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี ยังได้มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนอันเกิดจากลิงอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดจำนวนประชากรลิงในอนาคต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *