ด่วน โปรดเกล้าฯ ครม.เศรษฐา 1 ไร้ชื่อ ไผ่ ลิกค์-พิชิต ชื่นบาน นั่งรัฐมนตรี

Author:

วันที่ 2 ก.ย.66 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชโองการ ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี โดยระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายเศรษฐา ทวีสิน เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 22 สิงหาคม พุทธศักราช 2566 แล้วนั้น

ด่วน โปรดเกล้าฯ ครม.เศรษฐา 1 ไร้ชื่อ ไผ่ ลิกค์-พิชิต ชื่นบาน นั่งรัฐมนตรี

บัดนี้ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้เลือกสรรผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดินสืบต่อไปแล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 158 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

ด่วน โปรดเกล้าฯ ครม.เศรษฐา 1 ไร้ชื่อ ไผ่ ลิกค์-พิชิต ชื่นบาน นั่งรัฐมนตรี

ด่วน โปรดเกล้าฯ ครม.เศรษฐา 1 ไร้ชื่อ ไผ่ ลิกค์-พิชิต ชื่นบาน นั่งรัฐมนตรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *