ด่วนที่สุด สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประกาศแจ้งเรื่องสำคัญ

Author:

วันนี้ 4 ก.ย.66 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำหนังสือด่วน แจ้งเลื่อนกำหนดการการเข้าฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ เรียน รัฐมนตรีที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 1509/6(ท) 4873 ลงวันที่ 2 กันยายน 2566 ตามที่ได้แจ้งกำหนดการการเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ในวันอังคารที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 17.00 น. ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน นั้น

บัดนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ปรับเวลาเข้าฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณ ก่อนเข้ารับหน้าที่ จากเดิม เวลา 17.00 น. เป็น เวลา 14.00 น. ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน

ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอให้ไปถึงทำเนียบรัฐบาล ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) เวลา 10.30 น. สำหรับการเดินทางไปเข้าฝ้า ฯ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้จัดรถยนต์โดยสารตู้เพื่อให้รัฐมนตรีเดินทาง ไปเป็นคณะ โดยรถจะออกจากทำเนียบรัฐบาลในเวลา 11.30น. และเดินทางกลับพร้อมกันเมื่อเสร็จพิธี จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าเฝ้า ฯ ตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *