เปิดพระเอกข้างกาย ‘ เบลล่า ราณี’ หลังโผล่ร่วมแสดงความยินดี

Author:

เรียกได้ว่าตอนนี้ไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรก็โดนจับตามองอยู่ตลอดเวลาสำหรับ “เบลล่า ราณี แคมเปน” กลับมาเป็นโสด จนทำเอาหลายๆคนนั้นแอบจับจิ้นกับหนุ่มเล็กหนุ่มใหญ่ ซึ่งก่อนหน้านี้ เบลล่า โดนจับตามองเรื่องความสัมพันธ์พระเอกรุ่นน้อง กองทัพ พีค หลังเล่นละครด้วยกันล่าสุดทางด้าน เบลล่า ราณี ประกาศข่าวดีเปิดร้านคาเฟ่ใหม่ Jo’s 365 อยู่แถว BTS วงเวียนใหญ่ โดยมีเมนูทั้งกาแฟและของหวานให้เลือกอย่างมากมาย รวมถึงมีเพื่อนร่วมวงการบันเทิงไปร่วมแสดงความยินดี

dWxpIfq.md.webp

dWxpM5z.md.webp

dWxvWH8.md.webp

เพียบรวมถึงทางด้าน กองทัพ พีค คู่จิ้น เบลล่า ราณี เดินทางมาที่ร้านร่วมแสดงความยินดี เบลล่า ราณี แต่ที่ทำเอากรี๊ดยิ่งกว่าเมื่อเห็นภาพคู่ของ เบลล่า ราณี และ กองทัพ พีค โดยในภาพเห็นว่า กองทัพ พีค โอบด้านหลังแนบชิด เบลล่า ราณี จนทำเอาด้อมเบลล่าพีคนั้นปลื้มหนักมาก

dWxv0SR.md.webp

dWxv7i0.md.webp

dWxvSCu.md.webp

ย้อนกลับไปเรียกได้ว่าตอนนี้ไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรก็โดนจับตามองอยู่ตลอดเวลาสำหรับ เบลล่า ราณี แคมเปน หลังจากที่อดีตคนรัก เวียร์ ศุกลวัฒน์ แต่งงาน วิกกี้ พีมนต์ญา หลังคบหาดูใจกันได้ปีกว่าๆ และต้องบอกเลยว่าการแต่งงานในครั้งนี้ก็มีชาวเน็ตจำนวนมากที่ยังมูฟออนไม่ได้เข้ามาคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากมาย และเมื่อไม่นานมานี้ทางด้าน เบลล่า โดนจับตามองเรื่องความรักกับพระเอกหนุ่มรุ่นน้อง กองทัพ พีค หลังมีภาพคล้ายว่าทั้งส อ ง ค น แ อ บ ไป ไ ห ว้

dWxvYIZ.md.webp

dWxv4tI.md.webp

พ ร ะ ที่ เ ดี ย ว กั น ใ น ช่ ว ง วั น เ ข้ า พ ร ร ษ า ที่ ผ่ า น ม า แ ต่ ภ า ย ห ลั ง ท า ง ด้ า น พ ล อ ย ผู้ จั ดก า ร ส่ ว น ตั ว เ บ ล ล่ า ร า ณี เ ค ลื่ อ น ไ ห ว แ ล้ว ห ลั ง เ บ ล ล่ า- พี ค

dWxvNoP.md.webp

dWxvBJt.md.webp

โดนจับตาซุ่มคบกันหรือไม่ ซึ่งงานนี้ทางด้าน ผู้จัดการส่วนตัว เบลล่า ราณี ได้กล่าวว่า เบลล่าและน้องพีคไปคนละวัดกัน น้องพีคไปกับคุณพ่อคุณแม่ที่เขาใหญ่และทีมละคร ค้างคืนนึงแล้วกลับ ยืนยันเลยว่าไม่ใช่วัดเดียวกันอย่างแน่นอนค่ะ เอารูปไปเทียบกันได้เลยล่าสุดพาไปย้อนฟังสัมภาษณ์ เบลล่า ราณี พูดถึง ค ว า ม รั กค รั้ ง ใ ห ม่ ใ น ง า น เ ปิ ดตั ว ภ า พ ย น ต ร์ บุ พ เ พ สั น นิ ว า ส 2 ว่ า ต อ น นี้ มี ค ว า ม สุ ข กั บ ทุ ก อ ย่ า ง แ ล้ ว ไ ม่ ไ ด้ รู้ สึ ก ว่ า ต้ อ ง ข ว น ข า ย ห รื อ ห า ค ว า มสุ ข อ ย่ า งอื่ น อี ก

dWxvhfe.md.webp

dWxvk5l.md.webp

ส่วนเรื่องหนุ่มๆตอนนี้ก็มีเข้ามาบ้าง แต่ตอน นี้ ชี วิ ต มี อ ะ ไ ร ต้ อ ง ทำ อี ก เ ย อ ะ ข อใ ห้เ ป็ น เพื่ อ น พี่ น้ อ ง กั น ไ ป ก่ อ น แ ต่ ถ้ า ห า ก รุ ก ม า ก ๆ เ ร า ก็ จ ะ ไ ม่ ค่ อ ยโ อ เ ค ทุ ก วั น นี้ แ ท บ ห า เ ว ล า ว่ า ง ไ ม่ ไ ด้ มีเวลาว่างแค่ 5 น า ที ต่ อ วั น ก็ คุ ย กั น แ บ บ นี้ ไ ป เ ผ ย ส เ ป ค ห นุ่ ม ใ ห ม่ เ บล ล่า ร า ณี เ ผ ย ว่ า รุ่ น นี้ ไ ม่ มี ส เ ป ค แล้ ว ข อ แ ค่ เป็ น ค น ที่ เ ข้ า กั บ ค ร อ บ ค รั ว เ ร า ไ ด้ ก็ พ อ แ ล้ ว

dWxv3Vk.md.webp

dWxvTSv.md.webp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *