ราชกิจจาฯประกาศ “กฤษฎา จีนะวิจารณะ” ปลัดกระทรวง พ้นจากตำแหน่ง

Author:

ว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากตำแหน่ง โดยอนุญาตให้ นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง ปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง พ้นจากตำแหน่งหลังลาออกจากราชการ

ราชกิจจาฯประกาศ กฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวง พ้นจากตำแหน่ง

ราชกิจจาฯประกาศ กฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวง พ้นจากตำแหน่ง

ราชกิจจาฯประกาศ กฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวง พ้นจากตำแหน่ง

ราชกิจจาฯประกาศ กฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวง พ้นจากตำแหน่ง

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากตำแหน่ง ด้วยกระทรวงการคลังได้มีคำสั่งอนุญาตให้ นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง ปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เพื่อไปดำรงตำแหน่งทางการเมือง และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่งแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง ตั้งแต่วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ราชกิจจาฯประกาศ กฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวง พ้นจากตำแหน่ง

ราชกิจจาฯประกาศ กฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวง พ้นจากตำแหน่ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *