ราชกิจจาฯประกาศ “กฤษฎา จีนะวิจารณะ” ปลัดกระทรวง

Author:

ล่าสุดก็มีรายงานข่าวเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากตำแหน่ง โดยอนุญาตให้ นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง ปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง พ้นจากตำแหน่งหลังลาออกจากราชการ

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากตำแหน่ง ด้วยกระทรวงการคลังได้มีคำสั่งอนุญาตให้ นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ข้าราชการพลเรือนสามัญ

ตำแหน่ง ปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เพื่อไปดำรงตำแหน่งทางการเมือง และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่งแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง ตั้งแต่วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ประกาศ ณ วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *