รู้ไว้ไม่โดนหลอก ความแตกต่างของโฉนด ครุฑแดง ครุฑเขียว ครุฑดำ

Author:

การครอบครองที่ดิน ถือเป็นกรรมสิทธิ์ที่ประชาชนควรรักษาไว้ซึ่งสิทธิโดยมีเอกสารเป็นเครื่องยืนยัน หรือที่รู้จักกันว่า โฉนดที่ดิน เป็นหนังสือสำคัญซึ่งออกตามประมวลกฎหมายที่ดิน รวมทั้งโฉนดแผนที่ โฉนดตราจอง และตราจองที่ว่า ได้ทำประโยชน์แล้ว บ่งบอกให้รู้ว่า ผู้เป็นเจ้าของที่ดินมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินอย่างสมบูรณ์ มีสิทธิประโยชน์จากที่ดิน มีสิทธิจำหน่าย มีสิทธิขัดขวางไม่ให้ผู้ใดเข้ามาเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

ครุฑแดง

ถูกใช้บนโฉนดที่ดิน น.ส.4 เป็นเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ที่ชัดเจนที่สุด ซื้อขายได้ โอนได้ถูกต้องตามกฎหมาย ก็อย่างที่ ๆ เราส่วนใหญ่มีครอบครองกันก็เป็นอันนี้แหละ ที่ในเมืองเกือบทั้งหมดก็จะเป็น ครุฑแดง ตัวนี้กันทั้งนั้น ส่วนโฉนดหลังแดงก็คือเอกสาร น.ส.4 ที่จะมีการระบุด้านหลังโฉนดว่าห้ามโอนภายในระยะเวลา 5-10 ปี

ต่อไปก็จะเป็นจำพวก หนังสือแสดงการทำประโยชน์ หรือ น.ส.3 จะเป็นหนังสือแสดงการทำประโยชน์ที่ออกโดยกรมประชาสงเคราะห์นะครับ โดยอาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ. จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.2511 เป็นการจัดที่ดินในรูปนิคมสหกรณ์ ให้กับเกษตรกรที่เป็นสมาชิกไม่เกินครอบครัวละ 50 ไร่ โดยสีครุฑที่ใช้บนหนังสือแสดงการทำประโยชนี้จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท

ครุฑดำ

จะถูกใช้บนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ประเภท น.ส.3 และ น.ส.3 ข. โดยที่สองสองประเภทนี้นั้นมีลักษณะเป็นแผนที่รูปลอย ไม่มีการกำหนดตำแหน่งที่ดินที่แน่นอน หรือออกในท้องที่ที่ไม่มีระวางรูปถ่ายทางอากาศนั้นเอง

ครุฑเขียว

จะถูกใช้บนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ประเภท น.ส.3 ก. เท่านั้น ซึ่ง น.ส.3ก. ใช้เมื่อมีการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์โดยวิธีกำหนดตำแหน่งที่ดินในระวางรูปถ่ายทางอากาศ

เรียบเรียง สยามนิวส์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *