โปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารรับราชการ จำนวน 3 นาย

Author:

วันที่ 6 ต.ค. 2566 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ โปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารรับราชการ จำนวน 3 นาย พล.อ.ธรรมนูญ วิถี, พล.อ.กล้าหาญ เพ็ชรมีศรี, พล.อ.ฐิติราช หนองหารพิทักษ์ (อัตรา พลเอกพิเศษ) พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารรับราชการ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 มาตรา 8 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารรับราชการ จำนวน 3 นาย ดังนี้

1. พลเอก ธรรมนูญ วิถี ตำแหน่ง รองผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ (1) กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลเอก) ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ (1) หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลเอกพิเศษ)

2. พลเอก กล้าหาญ เพ็ชรมีศรี ตำแหน่ง รองผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ (2) กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลเอก) ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ (2) หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลเอกพิเศษ)

3. พลเอก ฐิติราช หนองหารพิทักษ์ ตำแหน่ง รองผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ (3) กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลเอก) ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ (3) หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลเอกพิเศษ)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม พุทธศักราช 2566 ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม พุทธศักราช 2566 เป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน

เรียบเรียง มุมข่าว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *