ฮลั่นทั้งประเทศ !! ชัดเจน…จ่ายเงิน 2 รอบ เริ่มรอบแรก 16 ม.ค. 67

Author:

เรียกได้ว่าเป็นข่าวที่ถูกใจคนทั้งประเทศเลยทีเดียว หลังจากเป็นที่พูดถึงกันมาหลายเดือนที่ผ่านมา สำหรับ นโยบายของทางรัฐบาล ที่กำหนกให้ข้าราชการรับเงินเดือนแบ่งเป็น 2 งวด

จนได้รับเสียงวิพากย์วิจารณ์เป็นวงกว้างในหมู่ข้าราชการด้วยกัน ทำให้ทางรัฐบาลออกมาแก้ไขและเปลี่ยนมาเป็นการสมัครใจ

แต่ก็เป็นเพียงแค่การพูดอย่างเดียวในตอนนั้น ล่าสุด นางสาวทิวาพร ผาสุข รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง

เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้จัดประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการปรับเงื่อนไขการจ่ายเงินเดือนข้าราชการเป็น 2 รอบ ประกอบด้วย

1. หน่วยงานข้อมูลรายจ่ายและหนี้ (กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)/กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (กสจ.)/กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) /กรมส่งเสริมสหกรณ์)

2. กลุ่มสถาบันการเงินต่าง ๆ เกี่ยวกับหนี้และการโอนเงินเข้าบัญชี

โดยสรุปแนวทางการดำเนินงานเบื้องต้น ดังนี้

1. เป็นการเลือกโดยสมัครใจ

2. ให้ส่วนราชการผู้เบิกดำเนินการเดือนละ 1 รอบตามเดิม โดยปรับระยะเวลาในการส่งข้อมูลให้กรมบัญชีกลางผ่านระบบ e-Payroll เร็วขึ้น

3. กรมบัญชีกลางจะดำเนินการตรวจสอบและประมวลผลข้อมูลเงินเดือน โดยจะหักยอดรายจ่ายและหนี้ (กบข./กสจ./กยศ./ภาษี/สหกรณ์/หนี้สถาบันการเงิน) คงเหลือยอดสุทธิ นำมาหาร 2 และแบ่งจ่ายรอบ 1 และรอบ 2 เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ

4. กรมบัญชีกลางจะออกหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติให้ส่วนราชการดำเนินการตามแนวทาง รวมถึงจัดประชุมชี้แจงให้ส่วนราชการต่าง ๆ ได้รับทราบแนวทางปฏิบัติ และจัดฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ในช่วงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2566

ซึ่งคาดว่าจะเริ่มจ่ายเงินเดือนให้แก่ข้าราชการรอบที่ 1 ในวันที่ 16 มกราคม 2567 และสำหรับลูกจ้างประจำคาดว่าจะเริ่มจ่ายได้ตั้งแต่ 18 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *