ประกาศด่วนที่สุด!! ราชกิจจาฯ แจ้งเรื่องสำคัญถึง ส.ส.เพื่อไทย

Author:

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง

ระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้ ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งได้ประกาศให้ นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ ผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทย ลำดับที่ ๑๖ ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นั้น บัดนี้ นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ ได้มีหนังสือขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ตั้งแต่วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของนายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ สิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๐๑ (๓) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑๕ (๒) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ จึงประกาศให้ผู้มีชื่อในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทย

เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทน ดังนี้ ชื่อพรรคการเมือง ลำดับที่ รายชื่อผู้ได้รับเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อไทย จำนวน ๑ คน คือ นางสาวเพ็ญชิสา หงษ์อุปถัมภ์ชัย ประกาศ ณ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ วันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *