‘แพนเค้ก เขมนิจ’ แต่งองค์ทรงเครื่อง รำเปิดประเพณีลากพระ จ.ตรัง

Author:

มีโอกาสได้ร่วมงานบุญใหญ่อีกครั้ง สำหรับนางเอกสาว แพนเค้ก เขมนิจ ในประเพณีลากพระ ครั้งที่ 20 ณ ลานเรือพระทุ่งแจ้ง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรังที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม- 7พฤศจิกายน 2566
โดยได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนร่วมอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา สืบสาน และถ่ายทอดขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้อยู่คู่กับจังหวังตรังอย่างยั่งยืน

โดย แพนเค้ก โพสต์ข้อความว่า ได้มีโอกาสมารำ ในงานเปิดประเพณีลากพระ จังหวัดตรังค่ะ ประเพณีงดงาม แพนได้มีโอกาสใส่ชุด #นารีศรีตรัง
เป็นชุดโนราห์ประยุกต์สีชมพูกลีบบัวค่ะ ลูกปัดโนราห์ งานปักมืองดงาม ผ้านุ่งเย็บสด เพิ่งเคยมีโอกาสได้ใส่แบบนี้ครั้งแรกเลยค่ะ ทำให้ (นึกถึงคุณบุษบาบรรณ์ นางรำในเวอร์ชั่นภาคใต้เลยค่ะ)
ขอบคุณงานลากพระจังหวัดตรังนะคะ และ ขอบคุณ ครูเหรี๊ยบครูพลอยที่มาแต่งเครื่องแต่งกายงดงามและสอนรำให้แพนค่ะ
รวมถึงทีมคุณครูการแสดงทุกท่านนะคะ #แพนแพนผ้าไทย #panpanworkmode #งานประเพณีลากพระจังหวัดตรังครั้งที่20ประจำปี2566

เรียกว่าปังมากสำหรับคู่ของนางเอกสาวสวย “แพนเค้ก เขมนิจ” และ “พ.ต.ท.ศักดิ์สุนทร” หรือ “สารวัตรหมี” ล่าสุดมีรายการท่องเที่ยวใหม่ “เที่ยวตามแพน”
ร่วมกับบริษัท สตาร์บางกอก จำกัด ที่เพิ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการ และแม้งานแน่นขนาดไหน นางเอกสาวก็จะเดินทางเแอ๋วเหนือเดินสายทำบุญ กฐินสามัคคี ๙ วัด
โดย “แพนเค้ก” เปิดใจในนี้ว่า “เดือนนี้มีโอกาสเดินสายทำบุญรัวๆ คิวบุญแน่นมากมีวัดพระธาตุดอยวิสุทธิญาณที่เชียงดาว จ.เชียงใหม่
โดยมี พี่เอมี่ ธัญญ่า จะไปร่วมบุญด้วย และแพลนกันไปหลายวัดที่จะแวะเวียน ทั้งครูบาอาริยชาติ ส่วนใครอยากทำบุญสามารถร่วมบุญกันได้เดี๋ยวลงในไอจี”

ผู้ สื่ อ ข่ า ว ข อ อ นุ ญ า ติ ถ า ม ชี วิ ต ห ลั ง แ ต่ ง ง า น มี แ พ ล น ปั๊ ม ท า ย า ท แ ล้ ว ห รื อ ไ ม่ “แ พ น เ ค้ ก ” ยิ้ ม พ ร้ อ ม แ ย้ ม “เ ร า คุ ย กั น ว่ า เ ร า อ ย า ก ใ ช้ เ ว ล า เ ดิ น ท า ง   ทำ ง า น
แ ล ะ ปี นี้ ไ ด้  ทำ อ ะ ไ ร เ ย อ ะ ม า ก ป ล่ อ ย ไ ป ต า ม เ ว ล า ล ะ กั น ” ส่ ว น เ รื่ อ ง เ ล็ ง ฝ า ก ไ ข่ น า ง  เ อ ก ส า ว เ ผ ย ทิ้ ง ท้ า ย ว่ า “ยั ง แ พ ล น ไ ป ไ ม่ ถึ ง ต ร ง นั้ น  ต้ อ ง จั ด เ ว ล า ทำ อ ะ ไ ร ห ล า ย ๆ   อ ย่ า ง อ ยู่”

ddeAc8e.jpeg

ddeAi7l.jpeg

ddeARgk.jpeg

ddeAx2v.jpeg

ddeAQFE.jpeg

ddeAqtN.jpeg

ddeA5lV.jpeg

ddeAEGQ.jpeg

ddeAbfS.jpeg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *