ขุดไม่เลิก ‘ปังชาลูกไก่ทอง’ ฟ้องดาราสาวเจ้าของร้าน

Author:

รายการโหนกระแสวันนี้ พูดคุยกรณี ดราม่า “ปังชา” โดยได้เชิญเจ้าของร้านชา

ร้านอาหารของหวานหลายร้าน ที่ได้รับโนติสจากร้าน “ลูกไก่ทอง” กรณีใช้ชื่อ ปังชา

dW5uwNv.md.png

ที่ ท า ง ลู ก ไ ก่ ท อ ง ไ ป จ ด ลิ ข สิ ท ธิ์ เ ค รื่ อ ง ห ม า ย ก า ร ค้ า บางร้านถูกเรียกค่าเสียหาย 102 ล้าน

บางร้านถูกเอาผิดฐานใช้ภาชนะคล้ายกับที่ทางร้านไปจดลิขสิทธิ์

dW5uTvk.md.jpeg

โ ด ย ใ น ร า ย ก า ร ไ ด้ มี ก า ร เ ค ลี ย ร์ ในหลากหลายประเด็นกฎหมาย จนได้ข้อสรุปแล้วว่า

เครื่องหมายการค้าไม่สามารถแยกบางส่วน บางตอน ไ ป ส ง ว น สิ ท ธิ์ ไ ด้ ทางลูกไก่ทองจดเครื่องหมายการค้า

dW5u1UE.md.jpeg

เป็นโลโก้ทั้งหมด มีคำว่าปังชา มีโลโก้ตัว G ซึ่งเวลาจะบังคับต้องเอาไปทั้งอัน

แยกส่วนไม่ได้ ดังนั้นคำว่า “ปังชา” และ “Pang Cha” ก็ไม่สามารถห้ามใครใช้ได้

dW5uK8N.md.jpeg

ช่ ว ง ท้ า ย ข อ ง ร า ย ก า ร คุ ณ แ ก้ ม เ จ้ า ข อ ง ร้ า น ลู ก ไ ก่ ท อ ง ที่ตอนแรกบอกว่าป่วยเข้าโรงพยาบาล

ได้มาร่วมในรายการ และได้เดินเข้ามากล่าวขอโทษกับทุกคนที่มาร่วมรายการ โดยบอกว่า

dW5uc0V.md.jpeg

“ตรงๆ จากใจเลยนะคะทุกท่าน ด้วยบารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย พ่อขุนเม็งราย

หลวงปู่ทวด วัดห้วยปลากั้ง อ ง ค์ พ ร ะ โ พ ธิ สั ต ว์ เ จ้ า แ ม่ ก ว น อิ ม พี่ ไ ม่ ไ ด้ โ ก ห ก ไม่ได้เฟค พี่ขออโหสิกรรม ขอโทษ

dW5ugcQ.md.jpeg

กลายเป็นประเด็นดราม่าติดเทรนด์ข้ามวันข้ามคืนไปเลย สำหรับ ปัญหาเรื่อง “เครื่องหมายการค้า”

ของร้านลูกไก่ทอง ที่ เ จ้ า ข อ ง ไ ด้ อ อ ก ม าโพสต์และห้ามร้านอื่นๆ ใช้คำว่า “ปังชา”

dW5ui2S.md.jpeg

และมีการยื่นโนติส จะเรียกค่าเสียหาย ไปตามร้านต่างๆ ล่าสุดเมื่อวันที่ 1 กันยายน

รายการโหนกระเเสได้เชิญร้านที่ถูกเรียกค่าเสียหายมานั่งพูดคุยในรายการ เเ ล ะ หุ่ น ส่ ว น ร้ า น ตั้ ง ใ จ ช ง ที่ โ ด น โ น ติ ส ใ น ค รั้ ง นี้ ด้ ว ย

dW5uRyn.md.jpeg

ที่เเท้เธอคือ มายด์ อนิส นักเเสดงชื่อดังจากละครเรื่อง สงครามนางงาม

สำหรับมายด์ เกิดวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 มายด์เริ่มเข้าสู่วงการบันเทิง

จ า ก ก า ร เ ข้ า ร่ ว ม ก า ร ป ร ะ ก ว ด มิ ส ที น ไ ท ย แ ล น ด์ ปีพ.ศ. 2554 เเละปัจจุบันยังมีผลงานในวงการอย่างต่อเนื่อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *