เช็กเงื่อนไข เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ให้เพิ่มเดือนละ 100 บาท สูงสุด 6 เดือน

Author:

วันที่ 4 ก.ย. 2566 น.ส.ทิวาพร ผาสุข รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุได้อนุมัติแนวทางการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 ในปีงบประมาณ 2566 ในอัตรา 100 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนเม.ย. – ก.ย. 2566 โดยกำหนดการจ่ายเงิน ดังนี้

– ผู้สูงอายุที่เกิดก่อน 1 เม.ย. 2506 จะได้รับสิทธิตั้งแต่เดือน เม.ย. – ก.ย. 2566 จำนวน 600 บาท

– ผู้สูงอายุที่เกิดระหว่างวันที่ 1-30 เม.ย. 2506 จะได้รับสิทธิตั้งแต่เดือน พ.ค. – ก.ย. 2566 จำนวน 500 บาท

– ผู้สูงอายุที่เกิดระหว่างวันที่ 1-31 พ.ค. 2506 จะได้รับสิทธิตั้งแต่เดือน มิ.ย. – ก.ย. 2566 จำนวนเงิน 400 บาท

– ผู้สูงอายุที่เกิดระหว่างวันที่ 1-30 มิ.ย. 2566 จะได้รับสิทธิตั้งแต่เดือน ก.ค. – ก.ย. 2566 จำนวน 300 บาท

– ผู้สูงอายุที่เกิดระหว่างวันที่ 1-31 ก.ค. 2506 จะได้รับสิทธิในเดือน ส.ค.-ก.ย. 2566 จำนวน 200 บาท

– ผู้สูงอายุที่เกิดระหว่างวันที่ 1-31 ส.ค. 2506 จะได้รับสิทธิในเดือน ก.ย. 2566 จำนวน 100  บาท

ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางจะโอนเงินให้แก่ผู้มีสิทธิ โดยแบ่งกลุ่มตามวันเดือนปีเกิด ดังนี้

– วันที่ 12 ก.ย. 2566 จะดำเนินการโอนเงินให้กับผู้มีสิทธิที่เกิดก่อน 1 ม.ค. 2494

– วันที่ 13 ก.ย. 2566 จะดำเนินการโอนเงินให้กับผู้มีสิทธิที่เกิดระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 2494-31 ธ.ค. 2500

– วันที่ 14 ก.ย. 2566 จะดำเนินการโอนเงินให้กับผู้มีสิทธิที่เกิดระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 2501-31 ธ.ค. 2506

โดยผู้มีสิทธิทั้งหมดต้องทำการยืนยันตัวตน (e-KYC) ภายในวันที่ 26 ส.ค. 2566 และผูกบัญชีพร้อมเพย์ภายในวันที่ 7 ก.ย. 2566 และในวันที่ 6 ต.ค. 2566 จะดำเนินการโอนเงินให้กับผู้มีสิทธิที่เกิดก่อน 1 ก.ย. 2506 โดยผู้มีสิทธิต้องทำการยืนยันตัวตนภายในวันที่ 26 ก.ย. 2566 และผูกบัญชีพร้อมเพย์ภายในวันที่ 3 ต.ค. 2566

อย่างไรก็ดี ผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตน สามารถไปยืนยันตัวตนได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา สำหรับผู้มีสิทธิที่ไม่สามารถผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนได้ (เฉพาะกรณีผู้พิการ/ผู้ป่วยติดเตียง/ และหรือผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป ที่ไม่สามารถเปิดบัญชีหรือผูกพร้อมเพย์ได้) สามารถแจ้งความประสงค์ ให้โอนเงินเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่น หรือเข้าบัญชีบุคคลอื่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *