เปิดเงินเดือน อนุทิน ชาญวีรกูล นั่งควบ 2 ตำแหน่ง รองนายกฯและรมว.มหาดไทย

Author:

วันที่ 22 สิงหาคม พุทธศักราช 2566 “นายเศรษฐา ทวีสิน” นายกรัฐมนตรี หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ของประเทศไทย 

เปิดเงินเดือน อนุทิน ชาญวีรกูล นั่งควบ 2 ตำแหน่ง รองนายกฯและรมว.มหาดไทย

เปิดเงินเดือน อนุทิน ชาญวีรกูล นั่งควบ 2 ตำแหน่ง รองนายกฯและรมว.มหาดไทย

และทางด้าน “นายเศรษฐา ทวีสิน” ได้คัดสรรผู้ที่ควรได้รับตำแหน่งรัฐมนตรี เพื่อบริหารราชการแผ่นดินสืบต่อไปแล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 158 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี มีรายชื่อดังต่อไปนี้

เปิดเงินเดือน อนุทิน ชาญวีรกูล นั่งควบ 2 ตำแหน่ง รองนายกฯและรมว.มหาดไทย

เปิดเงินเดือน อนุทิน ชาญวีรกูล นั่งควบ 2 ตำแหน่ง รองนายกฯและรมว.มหาดไทยเปิดเงินเดือน อนุทิน ชาญวีรกูล นั่งควบ 2 ตำแหน่ง รองนายกฯและรมว.มหาดไทย

เปิดเงินเดือน อนุทิน ชาญวีรกูล นั่งควบ 2 ตำแหน่ง รองนายกฯและรมว.มหาดไทย

และทางด้าน นายอนุทิน ชาญวีรกูล ได้รับแต่งตั้งเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ใน ครม.เศรษฐา 1 เงินเดือนรองนายกรัฐมนตรี  74,420 บาท เงินประจำตำแหน่ง 45,500 บาท รวม 119,920 บาท และเงินเดือนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 73,240 บาท เงินประจำตำแหน่ง 42,500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิน 115,740 บาท

เปิดเงินเดือน อนุทิน ชาญวีรกูล นั่งควบ 2 ตำแหน่ง รองนายกฯและรมว.มหาดไทย

เปิดเงินเดือน อนุทิน ชาญวีรกูล นั่งควบ 2 ตำแหน่ง รองนายกฯและรมว.มหาดไทย

เปิดเงินเดือน อนุทิน ชาญวีรกูล นั่งควบ 2 ตำแหน่ง รองนายกฯและรมว.มหาดไทย

เปิดเงินเดือน อนุทิน ชาญวีรกูล นั่งควบ 2 ตำแหน่ง รองนายกฯและรมว.มหาดไทย

เปิดเงินเดือน อนุทิน ชาญวีรกูล นั่งควบ 2 ตำแหน่ง รองนายกฯและรมว.มหาดไทย

เปิดเงินเดือน อนุทิน ชาญวีรกูล นั่งควบ 2 ตำแหน่ง รองนายกฯและรมว.มหาดไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *