ตบโหดเหมือนโกรธใครมา! ชีวิตนอกสนาม ‘บีม พิมพิชยา’ ดาวเด่นดวงใหม่

Author:

ตบโหดเหมือนโกรธใครมา!

ชีวิตนอกสนาม ‘บีม พิมพิชยา’ ดาวเด่นดวงใหม่ ชิงแชมป์เอเชีย

บีมพิมพิชยา โดยจอมตบสาววัย 24 ปี พาคุณพ่อกับคุณแม่เที่ยวอ่าวมาหยา เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ ก่อนปล่อยภาพเรียกเสียงฮือฮาไม่น้อยผ่านอินสตาแกรม bpkbeem
ที่มีแฟนคลับมากกว่า 3.6 แสนคน ด้วยบิกินีท่อนบนสีขาวลายดอกทานตะวัน ตัดกับผิวสีน้ำผึ้ง พร้อมแคปชั่นสั้นๆว่า “Good vibes”

ช็อตนี้นอกจากจะเรียกหัวใจรัวๆ ได้จากบรรดาแฟนคลับแล้ว เหล่าเพื่อนพี่น้องในวงการวอลเลย์บอลไทยอย่าง ปิยะนุช แป้นน้อย,
ชิตพร กําลังมาก, วัชรียา นวลแจ่ม และอีกหลายๆคน ต่างพากันเข้ามาคอมเมนต์แซวมือตบรุ่นน้องกันถ้วนหน้าอีกด้วย

สำหรับ บีมพิชยา สร้างชื่อเสียงตั้งแต่อยู่ในชุดอันดับที่ 4 ศึกวอลเลย์บอลเยาวชนหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2014 ที่ไต้หวัน ก่อนลุยติดทีมชาติชุด U23
และชุดใหญ่ตามลำดับ ส่วนในระดับสโมสรเคยสังกัดทีม นครนนท์ 3BB, บันดุง แบงก์ บีเจบี ในลีกอินโดนีเซีย และล่าสุดกับ คุโรเบะ อควา แฟรีส์ ในลีกญี่ปุ่น

พรสวรรค์ในตัว บีมพิมพิชยา ยังคงฉายแววอย่างต่อเนื่องเมื่อเธอทำผลงานได้โดดเด่น จากการที่ข้ามรุ่นแข่งวอลเลย์บอลรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
ทำ ใ ห้ เ ธ อ ไ ด้ ติ ด ที ม ช า ติ ไ ท ย  ใ น ก า ร แ ข่ ง ขั น ว อ ล เ ล ย์ บ อ ล เ ย า ว ช น ห ญิ ง ชิ ง แ ช ม ป์ เ อ เ ชี ย   2 01  4  ที่ ไ ต้ ห วั น  พ า ที ม จ บ อั น ดั บ ที่   4   เ ท่ า นั้ น ยั ง ไ ม่ พ อ

ใ น ปี เ ดี ย ว กั น  ยั ง เ ป็ น ตั ว แ ท น ที ม ช า ติ ไ ท ย  ล ง แ ข่ ง ว อ ล เ ล ย์ บ อ ล ยุ ว ช น ห ญิ ง ชิ ง แ ช ม ป์ เ อ เ ชี ย   2 0 1 4
ใ น รุ่ น ยุ ว ช น   U 1 7 ที่ จ.น ค ร ร  า ช สี ม า  ส ร้ า ง ผ ล  ง าน  ให้ กั บ ที ม โ ร ง เ รี ย น  แ ล ะ ที ม ลี ก อ า ชี พ อ ย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง ไ ม่ มี แ ผ่ ว

dWj83DD.jpeg

dWj8iM8.jpeg

dWj8x1R.jpeg

dWj8QA0.jpeg

dWj8iM8.jpeg

dWj8cRq.jpeg

dWj81Xf.jpeg

dWj8wEb.jpeg

dWj8thJ.jpeg

dWj89L9.jpeg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *