เจาะลึกขุมธุรกิจ “กำนันนก” รับเหมางานจากรัฐเป็นพันๆ มูลค่ากว่า 7,000 ล้าน

Author:

เจาะลึกเพิ่ม ขุมธุรกิจกำนันนก นครปฐม หรือ นายประวีณ จันทร์คล้าย กับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง บริษัท ป.รวีกนก ก่อสร้าง จำกัด ก่อนหน้านี้ทาง ฐานเศรษฐกิจ ได้ตรวจสอบข้อมูลการถือหุ้นบริษัทที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ ผ่านระบบ Creden Data ผู้ให้บริการด้านบริการวิคราะห์ข้อมูลบริษัทครบวงจร พบว่า กำนันนกนครปฐม ถือหุ้นร่วมกับคนในตระกูล จันทร์คล้าย อยู่ใน 2 บริษัทที่ยังประกอบกิจการ คือ ป.พัฒนารุ่งโรจน์ก่อสร้าง จำกัด และ บริษัท ป.รวีกนก ก่อสร้าง จำกัด

เจาะลึกขุมธุรกิจ กำนันนก รับเหมางานจากรัฐเป็นพันๆ มูลค่ากว่า 7,000 ล้าน

เจาะลึกขุมธุรกิจ กำนันนก รับเหมางานจากรัฐเป็นพันๆ มูลค่ากว่า 7,000 ล้าน

เจาะลึกขุมธุรกิจ กำนันนก รับเหมางานจากรัฐเป็นพันๆ มูลค่ากว่า 7,000 ล้าน

เจาะลึกขุมธุรกิจ กำนันนก รับเหมางานจากรัฐเป็นพันๆ มูลค่ากว่า 7,000 ล้าน

เมื่อดูผลประกอบของทั้ง 2 บริษัท 5 ปีย้อนหลัง พบว่า มีรายได้รวม  2,655.705 ล้านบาท รายจ่ายรวม 2,391.718 ล้านบาท กำไรสุทธิหลังหักภาษี 55.170 ล้านบาท

ล่าสุด ฐานเศรษฐกิจ เผยการเจาะลึกข้อมูลเพิ่มเติมถึงแหล่งที่มารายได้กำนันนก โดยได้ค้นจากข้อมูลการรับงานภาครัฐจากระบบค้นหาข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) พบว่า 2 บริษัทของกำนันนกคือ บริษัท ป.รวีกนก ก่อสร้าง จำกัด และ บริษัท ป.พัฒนารุ่งโรจน์ก่อสร้าง จำกัด รับงานก่อสร้างโครงการรัฐ ทั้งสิ้น 1,311 สัญญา วงเงินรวม 7,108,912,659.44 บาท

ซึ่งจากข้อมูลพบว่าส่วนใหญ่เป็นงานรับก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงถนน จากองค์การบริการส่วนจังหวัด(อบจ.) เทศบาลนคร เทศบาลตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)ในจังหวัดนครปฐมกว่า 1,200 สัญญา มูลค่างานรวมกว่า 4,700 ล้านบาท และยังมีสัญญาในรายจังหวัดอื่นๆด้วย

เจาะลึกขุมธุรกิจ กำนันนก รับเหมางานจากรัฐเป็นพันๆ มูลค่ากว่า 7,000 ล้าน

เจาะลึกขุมธุรกิจ กำนันนก รับเหมางานจากรัฐเป็นพันๆ มูลค่ากว่า 7,000 ล้าน

สำหรับรายละเอียดมีดังต่อไปนี้

1. บริษัท ป.รวีกนก ก่อสร้าง จำกัด ทุนจดทะเบียน 30 ล้านบาท ได้งานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐรวม 523 สัญญา วงเงินสัญญารวม 1,251,978,576.00 บาท ประกอบด้วย

 1. นครปฐม 486 สัญญา วงเงิน 1,218.78 ล้านบาท
 2. สุพรรณบุรี 1 สัญญา วงเงิน 29.76 ล้านบาท
 3. กาญจนบุรี 7 สัญญา วงเงิน 24.47 ล้านบาท
 4. กรุงเทพมหานคร 1 สัญญา วงเงิน 19.8 ล้านบาท
 5. เชียงใหม่ 13 สัญญา วงเงิน 15.4 ล้านบาท
 6. สมุทรสาคร 2 สัญญา วงเงิน 9.987 ล้านบาท
 7. ราชบุรี 4 สัญญา วงเงิน  9.659 ล้านบาท
 8. ฉะเชิงเทรา 4 สัญญา วงเงิน 5.77 ล้านบาท
 9. ขอนแก่น 2 สัญญา วงเงิน 3.23 ล้านบาท
 10. นนทบุรี 1 สัญญา วงเงิน 1.94 ล้านบาท
 11. กำแพงเพรช 1 สัญญา วงเงิน 1.039 ล้านบาท
 12. ชลบุรี 1 สัญญา วงเงิน 0.949 ล้านบาท

2.บริษัท ป.พัฒนารุ่งโรจน์ก่อสร้าง จำกัด ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท ได้งานรวมจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ รวม 788 สัญญา วงเงินสัญญารวม 5,856,934,083.44 บาท ประกอบด้วย

 1. นครปฐม 748 สัญญา 3,540.4 ล้านบาท
 2. กรุงเทพมหานคร 4 สัญญา วงเงิน 705.79 ล้านบาท
 3. ประจวบคีรีขันธ์ 9 สัญญา วงเงิน 329.93 ล้านบาท
 4. สุพรรณบุรี 10 สัญญา วงเงิน 154 ล้านบาท
 5. สมุทรสาคร 3 สัญญา วงเงิน 10.5 ล้านบาท
 6. เชียงใหม่ 10 สัญญา วงเงิน 4.743 ล้านบาท
 7. กาญจนบุรี 2 สัญญา วงเงิน 1.165 ล้านบาท
 8. ฉะเชิงเทรา 1 สัญญา วงเงิน 1.62 ล้านบาท
 9. ขอนแก่น 1 สัญญา วงเงิน 0.95 ล้านบาท

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *