ศาลรัฐธรรมนูญ ตีตกคำร้อง ยุบ 3 พรรคการเมือง แบ่งแยกดินแดน ล้มล้างการปกครอง

Author:

14 ก.ย.2566 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เผยแพร่คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในคดีที่ นายณฐพร โตประยูร เป็นผู้ร้องให้ศาลวินิจฉัยว่าการกระทำของ 3 พรรคการเมืองได้แก่ พรรคก้าวไกล พรรคประชาชาติ และพรรคเป็นธรรม

ศาลรัฐธรรมนูญ ตีตกคำร้อง ยุบ 3 พรรคการเมือง แบ่งแยกดินแดน ล้มล้างการปกครอง

ศาลรัฐธรรมนูญ ตีตกคำร้อง ยุบ 3 พรรคการเมือง แบ่งแยกดินแดน ล้มล้างการปกครอง

ที่มีความพยายามแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะหมวด 1 และ 2 และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของบุคคลและกลุ่มบุคคลที่มีอุดมการณ์หรือแนวคิดในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐโดยสนับสนุนให้ดินแดนอันเป็นเขตอธิปไตยของราชอาณาจักร มีสิทธิปกครองตัวเองหรือแยกตัวเป็นเอกราชในลักษณะของการแบ่งแยกดินแดน เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 วรรคหนึ่งหรือไม่

ศาลรัฐธรรมนูญมีผลคำวินิจฉัยต่อคำรอ้องของณฐพรนี้ว่า การดำเนินการของทั้ง 3 พรรคการเมืองเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามที่ระบุในคำร้องนั้น หากเป็นการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพที่ไม่ต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 อีกทั้งข้อกล่าวอ้างเรื่องการแบ่งแยกดินแดนก็ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานอื่นใดที่แสดงให้เห็นว่าทั้ง 3 พรรคมีพฤติการณ์หรือการกระทำที่เกี่ยวข้องกับการล้มล้างการปกครองตามรัฐธรรมนูญมาตรา 49 วรรคหนึ่ง ศาลจึงไม่รับคำร้องไว้วินิจฉัย

ศาลรัฐธรรมนูญ ตีตกคำร้อง ยุบ 3 พรรคการเมือง แบ่งแยกดินแดน ล้มล้างการปกครอง

ศาลรัฐธรรมนูญ ตีตกคำร้อง ยุบ 3 พรรคการเมือง แบ่งแยกดินแดน ล้มล้างการปกครอง

ศาลรัฐธรรมนูญ ตีตกคำร้อง ยุบ 3 พรรคการเมือง แบ่งแยกดินแดน ล้มล้างการปกครอง

ศาลรัฐธรรมนูญ ตีตกคำร้อง ยุบ 3 พรรคการเมือง แบ่งแยกดินแดน ล้มล้างการปกครอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *