โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายทหาร – ตำรวจ เป็นราชองครักษ์พิเศษ 36 นาย

Author:

วันที่ 15 ก.ย.66 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร แต่งตั้งเป็น นายทหารราชองครักษ์พิเศษและนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายทหาร - ตำรวจ เป็นราชองครักษ์พิเศษ 36 นาย

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายทหาร – ตำรวจ เป็นราชองครักษ์พิเศษ 36 นาย

ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตรและ นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร แต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษและนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2560 มาตรา 6 มาตรา 7 และมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติราชองครักษ์ พุทธศักราช 2480 มาตรา 4 มาตรา 5 และมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัตินายตำรวจราชสำนัก  พ.ศ. 2495

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร แต่งตั้งเป็นนายทหาร ราชองครักษ์พิเศษและนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ  จำนวน 36 นาย ตามบัญชีรายชื่อที่แนบ  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน พุทธศักราช 2566  ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน พุทธศักราช2566 เป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายทหาร - ตำรวจ เป็นราชองครักษ์พิเศษ 36 นาย

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายทหาร – ตำรวจ เป็นราชองครักษ์พิเศษ 36 นาย

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายทหาร - ตำรวจ เป็นราชองครักษ์พิเศษ 36 นาย

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายทหาร – ตำรวจ เป็นราชองครักษ์พิเศษ 36 นาย

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายทหาร - ตำรวจ เป็นราชองครักษ์พิเศษ 36 นาย

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายทหาร – ตำรวจ เป็นราชองครักษ์พิเศษ 36 นาย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *